NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

Atatürk'ün Gençliğe Hitabesinin Anlam Ve Önemi Nedir?

Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türkiye Gençlik ve Spor Bayramı'nda 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'a çıkarak başlattığı milli mücadeleyi desteklemek amacıyla yazdığı bir mektuptur.

Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği için gençliğin önemini vurgulayan bir çağrıdır. Atatürk, gençlerin ülkenin geleceğinin inşasında önemli bir rol oynayacağına ve yüksek bir bilinç ve sorumlulukla hareket etmeleri gerektiğine inanıyordu.

Hitabenin özellikle ilk cümlesi "Ey Türk gençliği!" ile başlar. Bu hitabe, Türk gençlerine, milli birliğin ve bağımsızlığın korunması, demokratik değerlerin benimsenmesi, özgür ve çağdaş bir toplumun inşası için sorumluluk almalarını, bilimsel ve teknolojik gelişmelere katkıda bulunmalarını öğütlüyor.

Atatürk'ün bu hitabesi, Türk gençliğine milli mücadeleye ve yeni Türk devletinin kurulmasına katkıda bulunma konusunda büyük bir motivasyon sağlamıştır. Bugün hala, Türk gençleri tarafından büyük bir saygı ve hayranlıkla okunmaktadır ve Türk gençliğinin milli birlik ve bütünlük konusundaki farkındalığını arttırmak için okullarda ve resmi törenlerde okunmaktadır.

Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi

Ey Türk gençliği! Birinci vazifen; Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dâhilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu imkân ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar, gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri, şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakruzaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evladı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur.

Mustafa Kemal Atatürk
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.