Online note taking app - Notes.ionotes

Fast | Easy | Short

Online Note Services - notes.io

adım sinan 38 yaşındayım karım yasemin 36 yaşında ve 2 çocuğumuz var ben ithalat yapan bir firmanın ülkemizde temsilciliğini yapıyorum karım ise şirketimizin ithalat müdürü olarak görev yapıyor seks yaşantımızın oldukca mükemmel olmasıyla giyinme ve etrafımızdaki insanlar arasında epeyce fark var davetler olduğunda karım kendine olan güveniyle benden başka istediğiyle beraber dans eder bende başkalarıyla tabi birbirimize olan sevgi ve saygımızla bizim için herşey normal idi yaşam bundan 3 ay evvel temsilciliğini yapdığım firmanın sahibi ülkemize geldi karımla beraber havaalanında karşıladık adı david idi amerikalı bir yahudiydi ama oldukca kibar ve işinin ehliydi ilk defa ülkemize geliyordu ve karımla tanışmasının ardından bakışlarını karımdan ayırmıyordu aslında haklıydı cünkü karım zarafetiyle bütün erkekleri peşinden koşturacak güzelliğe sahipdi birlikde yemeğe gittik adam 60 yaşlarda ama atletik yapıya sahipdi yemek boyunca firmamızın tanıtımını yapan karım davite hayranlıkla bakıyordu konuşurken bir ara aralarındaki samimiyete şaşırdım yani ilk defa görüşen iki kişi olarak yani bayağı ilerlemişdiler konumuz ve yemek sohbetinde ve karım ile beraberce içdikleri şarap anlarını ben hayranlıkla izliyordum masada ve davit bana dönerek mükemmel bir müdürünüz var istediğini alan yapısı var dedi bende karım olduğunu ve birazda benim başarımla alakalı olduğunu söyledim ve yemeğin sonunda kalkarak ofisimize gittik ve orada resmi görüşmelerimizi yapdık ülkemize kazandıracağımız yeni ürünler için imzaların atılmasıyla beraberce şarap kadehlerimizi tokuşdurduk ve kendisini kalacağı otele bırakdık gece kutlama yapmak için parti vereceğimiz restoranta geldik ve eğlenmeye başladık bir ara davit ayağa kalkarak eşimin elinden tutarak kendisini dansa kaldırdı benim acımdan sorun yokdu dans etişlerini izledim ve davat bir ara elleri eşimin kalcalarında geziniyordu tahrik edici dans ediyorlardı ilk başlarda kıskanmadım ama sonrasındaki görüntü kıskanmama neden olmuşdu aslında ama sonuçda iş ortağımızdı ve karımla dans etmesinde sakınca yoktu ve dans esnasında birbirleriyle olan konuşmaları beni meraklandırmışdı aslında epeyce zaman dans ettikden sonra masaya geldiler eşim biraz düşünceliydi davit bana müsadenle biraz konuşabilirmiyiz dedi restorandın loca bölümüne gecerek konuşmaya başladık davit bana bak burada mükemmel bir antlaşma yapdık ve sizin acınızdan karlı bir iş ama benimde bir isteğim var dedi bende buyur söyle dedim bana karıma olan ilgisini arzuladığını ve eğer izin verirsem herkesin bundan sonra mutlu olacağını ayrıntılı olarak anlattı çok şaşkındım ama bir o kadarda firmamızın geleceği acısından bize katacağı başarıları düşündüm ve tamam diyebilmek için eşime sormalıyım dedim ve eşimin yanına giderek durumu anlattım kendisi bana konudan haberi olduğunu yani sen nasıl istersen dedi bende daviti istiyormusun dediğimde yasemin olabilir dedi ama kıskanmayacakmısın sordu bende tabiki kıskanacağım ama işlerimizin daha iyi olması için neden olmasın dedim ve davitle restorantdan beraberce ayrılmalarını sağladım eve geldiğimde çocuklarıma ilk anlarda bakamadım yani tuhaf durumdu ama bir gecelik olacağından sorun olmayacakdı üzülmemek için cep telefonumu kapattım içdiğim içkilerin etskisiyle sabah gec uyandım ve kızım aslı beni uyandırdığında baba annem seni aradı dedi bende cep telefonunu acarak karımı aradım merakla ve bana verdiği cevap yunan adası mikonosda olduklarını söyledi şaşkın ve kızkınım neden sorduğumda yasemin bana davite benim için 1 haftalık beraber olma iznini verdiğini söyledi davitde sabah beraberce otelden havaalanına gittik ve mikonos adasına geldiğini söyledi yani gece davite ne dediğimin tam anlamında farkında değildim ama karımı benden almışdı davit ve mikonosda yaşayacakları seks anlarını düşünmek bile istemiyordum
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.