NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

Bu proje, daha önce arama kurtarma çalışmalarında kullanılmamış olan bir teknolojiyi kullanarak, dronlarla afet alanlarında hızlı bir tarama yapılmasını sağlıyor. Gama sensörü sayesinde insan ve çevrenin yaydığı radyasyon değerleri ölçülerek yer tespiti hızlandırılıyor. Bu yöntemle, afetzedelerin yerleri daha hızlı tespit edilerek arama kurtarma çalışmaları hızlandırılıyor ve can kaybı riski azaltılıyor.

Projenin tamamı özgün bir fikirle tasarlandı ve hem yazılım hem de montaj tamamen yerlidir. Bu proje, herhangi bir afet durumunda hayat kurtarma potansiyeline sahip bir teknoloji olarak dikkat çekiyor. Aynı zamanda, proje, yerli yazılım ve montajıyla ülkedeki teknolojik gelişime de katkı sağlamaktadır.

Sonuç olarak, afetlerin getirdiği acılara son vermek için geliştirilen bu proje, yerli teknolojiyi ve özgün fikirleri bir araya getirerek önemli bir ilerleme sağlıyor. Yüksek teknolojik düzeyi sayesinde, afetzedelerin yerlerinin hızlı bir şekilde tespit edilmesi için etkili bir araç olma potansiyeline sahip olan bu proje, arama kurtarma çalışmalarında hayat kurtarma ve zaman kazanma açısından önemli bir role sahip olacaktır.
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.