NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

Ben kötü bir insanmıyı?
Ben hep yanlış mı konuş?
Ben kendimi anlatamıyor ?
Ben Neyim?

Kendime bir cevap:
Sen kötü bir insansın. Sen bunun farkında değilsin Ulaş.
Tüm sevdiklerini üzen onlara durduk yere kötü davrnanan,düşüncesiz,vicdansız,kalleş bir insansı
Hayata ailene ve sevdiklerine karşı bi bok yapamamış,işe yaramazsın sen.
Sevdiğin insana aşık olduğun insanı bile leş davranan,onu mahveden,gözünü kırpmadan onu öldüren bir insansın sen.
Sen aşık olsan ne olacak oğlum he,sen bi bok olamamışken aşık olsan ne
Sen baştan bittik bir insansın oğlum.
Lan bari insanlardan uzak dur,dur'ki onlara zarar verme.Bari bunu
Sen kendini çok iyi görmüyorsun onu biliyoruz
Ama sen kötünün kötüsüsün oğ
Ama en azından tek doğru şeyin,tek gerçek şeyin onu çok sevmen,ona çok aşık olman ama böyle bir insan'İken sevsen bile kötüsün öğlum sen leşsin.
O sana seni çok sevdiği için öyle bir insan değilsin diyor biliyorum.
Ama SEN BUSUN.
Bunun FARKINA VAR.
Ama bu hayata en azından tek gerçek yanın kalleş,leş olman ve onu çok sevmen.
Bu gerçekleri ASLA UNUTMA.
EN AZINDAN NE BOK OLDUĞUNU BİL BUNU YAP EN AZINDAN BE ÇOCUK...
Ama ne kadar böyle biri olsanda onu çok sevdiğini biliyorum ben.
Üzülme ben biliyorum.Ne kadar da iç sesin olsam da biliyorum en azından oğlum.
O da seni seviyor biliyorum ama onun artık senin gibi bir insana inanacak mecali kalmadı bunu biliyoruz.
Ama üzülme seni seviyor o bunu
Tek dileğin mutluluk onun için biliyorum.Ama böyle bir insan nasıl mutlu edebilir hep onu.Mutlu o seninle ama mutluluktan çok hüzün,kırgınlık,pişmanlık var içinde.
Görmüyormusun ulan üzlü bir insansın ulaş, bak iyi ,yakınlarını bile endişelendirdin lan
Sana ağzım geldiğinde söverdim ama sen
En azından kişiliğin leş bir olmasına rağmen yinede tüm içtenliğinle seviyorsun
Bu senin karaktersiz kişiliğin böyle olsa bile çok seviyorsun bunu asla

SEN BUSUN AMA ONU SEVİYORSUN...
HAYAT FELSEFESİ BİR TANEDİR VE KALICIDIR BUNU BİLİYORSUN...

     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.