NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

Động cơ của Kang trong phim ‘Ant-Man 3’
Kang the Conqueror được xác nhận là phản diện lớn sau Thanos. Nguyên do khiến Kang trở thành kẻ chinh phục đa vũ trụ gây bàn tán thời gian gần đây.

Theo Screen Rant, siêu ác nhân Kang được Kevin Feige đánh giá sở hữu siêu sức mạnh với tư tưởng tàn bạo. Tài tử Jonathan Majors thủ vai Kang cho biết nhân vật của anh lấy cảm từ vua Alexander Đại đế. Một nhân vật chưa từng nếm mùi thất bại khi chinh phục thế giới.

Hai đoạn giới thiệu cho thấy Kang mắc kẹt trong thế giới lượng tử rất lâu trước khi gia đình xem phim bước chân tới đây. Theo đó, Scott Lang/Ant-Man thỏa thuận sẽ giúp Kang tìm kiếm thứ mà hắn muốn để đảm bảo an toàn cho con gái anh Cassie Lang. Trước những đồn đoán về điều khiến Kang trở thành kẻ chinh phục, Kevin Feige - Chủ tịch Marvel đã có những chia sẻ thẳng thắn về chủ đề này.

“Kang là một phản diện mạnh mẽ. Thế nhưng trong lần chạm mặt đầu tiên này, hắn sẽ cần lấy lại nguồn sức mạnh đã đánh mất. Kang sở hữu phi thuyền và thiết bị cho phép di chuyển tới bất cứ đâu tại bất kỳ dòng thời gian mà hắn muốn. Điều đó chỉ xảy ra khi hắn sở hữu nguồn năng lượng từ hạt Pym của Ant-Man”, Kevin Feige tiết lộ.

Theo những chia sẻ từ Jonathan Majors, Kang được lấy cảm hứng từ nhiều ác nhân từng xuất hiện trên màn ảnh như Thanos và Loki. Tài tử dành nhiều thời gian nghiên cứu và chắt lọc để biến Kang trở thành một ác nhân toàn diện. Trong Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Kang reo rắc nỗi kinh hoàng, không ngần ngại càn quét tàn bạo để có được thứ hắn muốn.


Ant-Man and the Wasp: Quantumania được kỳ vọng trở thành tác phẩm bước ngoặt tương tự Captain America: Civil War (2016). Ant-Man 3 được coi là tác phẩm bản lề khi không chỉ chính thức giới thiệu phản diện chính của kỷ nguyên đa vũ trụ. Sự kiện sẽ tập hợp các siêu anh hùng để chuẩn bị cho cuộc chiến mới.

Homepage: https://wapgp.net/
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.