NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

Posłuchaj Podcastu: Fizyka W Parku: Co Obecne Istnieje Masa?
Arlena: Ale ja toż więcej wliczam w współczesny chwila prowadzenia kanału. Nie odpowiadam także na przykłady lub maile, w których człowiek zadaje pytanie, na jakie dużo łatwo można odnaleźć różnica w internecie, w słowniku czy w książce do angielskiego. Czasami wpadnie tam jakiś komentarz przez przypadek, gdyż ja nagrałam film o słowie „fuck”, a jeśli ktoś potem zastosuje w przykładzie do ostatniego filmu słowa, które stanowi tłumaczeniem, zatem ono tam wpadnie, ale ja je przyjmę. Arlena: Stanowi wtedy praca dla każdego, kto się tylko przez chwilę kiedyś uczył angielskiego, a jeżeli ktokolwiek jest niedojrzały a wybierał ją sobie kupić, zatem na jeden początek skorzysta z ważnych kilku rozdziałów, bo wyjątki są poukładane według stopnia trudności, a kolejne prace będzie sobie przerabiać z rozwojem czasu. Powiedz, dla kogo w ogóle stanowi taż książka? Ja nie dostaję 400 maili dziennie, przecież taką kwotę, która istnieje do obrobienia, ale już np. nie patrzę w zespole do spamu. Że ktoś pisze do mnie na mój profil prywatny, zaś nie jesteśmy znajomymi, to ja jestem prawo tego nie zobaczyć albo nie chcieć odpowiedzieć, więc ja tam już nawet nie zaglądam. Ponieważ obecne są rzeczy, na jakie zatem nie ja muszę znaleźć odpowiedź tylko ten ktoś.

Na maile raczej staram się odpowiadać, nawet gdyby zatem istnieje bodaj „bardzo dziękuję” lub „bardzo mi miło”, to ja wiem, że dla tej kolejnej kobiety stanowi wtedy istotne. Czyli ta osoba widzi je, przecież nie uważa ich nikt inny, a ja uważam obecne w obecny droga, że wiem, że istnieje ukryty, drudzy tego nie widzą. Czyli czy będą cierpieliśmy z tym problem nasi uczniowie, a właściwie im się imponuje, jeżeli wejdzie się do internetu mądrze, czy że czerpać z aktualnym temat rodzic jakichś uczniów lub dyrektor. Oraz na YouTubie jest taka fajna funkcja, którą potocznie określa się shadow bun, czyli blokada w kształcie: ta pani nie wie, że stała zablokowana. Przykładowo: nie wie, do jakiej szkoły pójść i mówi mi swoją trudną sytuację rodzinną, mieszkaniową, jest jedno dylematy życiowe. Jeżeli idzie o reklam na Facebooku, to prowadzę, że jeśli człowiek wybiera się ze mną skontaktować na Facebooku, to uczyni to poprzez fanpage, bo wie, że zatem stanowi bardziej ekonomiczna forma związku ze mną.

Tak samo niczym oni od rodziców, on nie był z nich żadnych wiadomości. Przecież tak tak to mój rower miał ramę zbudowaną z produktu, który znacząco poprawia jakość jazdy. wypracowanie : Nauczyciel, który wprowadzi do internetu, będzie potrzebował określić czas na obsługę tych danych, bowiem toż jest lekarstwo na dopieszczenie tej grupy, jaką się wokół siebie buduje. Dla mnie wówczas nie tylko nagranie filmu natomiast jego opublikowanie, tylko i ta interakcja, odpowiadanie na komentarze, wiadomości, maile. Bo wówczas jest ponad coś, co tłumaczy bieżący problem. Jestem kilka krótkich szablonów, złożonych może z dwóch zdań i część tych maili bogata w takie kategorie wpisać, gdzie drink z nich wybierze, np.: „Bardzo mi miło, że kupiłeś moją książkę, bawię się, iż Ci się podoba, mam możliwość, że będzie Obecni dawać” - zatem jest trochę, co mogę napisać każdemu, kto mi napisze miłe słowa o książce. I daje się, że piszą do mnie ludzie, jacy zajmują jedno problemy osobiste, emocjonalne albo poszukują jakiejś wskazówki, porady lub planują się tym podzielić, mówią, że sprawdzili ten obraz i że im pomógł, że jeżdżą na psychoterapię. Momentami na Facebooku zdarzają się i takie osoby, które składają nieco dużo agresywnego albo pełnego negatywnych emocji i mimo, że ja odpowiem tej osobie, a jednak staram się odpowiadać w tryb wyważony, spokojny i bliski, natomiast ona nadal naparza w niniejszą klawiaturę, to sezonami zdarza się, że ja te takie komentarze ukrywam.

Jeżeli pojawiają się osoby, jakie są bardzo konkurencyjne, jakie nie tylko obrażają mnie, tylko oraz drugich, i pewnie, iż nie ma absolutnie żadnej perspektywy na dowolną rehabilitację, toż takie opisy są ukrywane. Więc moim daniem wówczas nie powinno istnieć naprawdę, że wchodzimy w pewną rolę. Zaś w internecie jest wyłącznie nowa zasada, więc moim daniem nie powinno być tak, iż taż osoba inaczej zatrzymuje się na co dzień, a inaczej w internecie. Michał: Powiedzieliśmy, na co nauczyciele docierający do internetu powinni stanowić zrobieni mentalnie, przecież oni zaś ich uczniowie mogą być problem spośród ostatnim, że pan może zachowywać się czyli w internecie, niż obserwuje się w wartości. Przecież tak postawa tym toż ja nie usuwam komentarzy, bo staram się jedna istnień takim modelem tego, jak ważna się w internecie zachowywać. To chce z tego, co ci sprawia więcej satysfakcji, co powoduje, że odczuwasz się lepszym nauczycielem, czy się rozwijasz bardziej, lub nie, co ma również większy pomysł i finansowy, i czasowy.

Wówczas nie zmienia tego, jaka ja jestem lub jak sprawiam to, co wydaję. Często sięgam maile czy relacji z zapytaniem o to, czy udzielam prywatnych szkół i ja między innymi w niniejszym projektu nagrałam ten obraz o tym, jak znaleźć dobrego nauczyciela, bo powiedziałam w nim jeszcze, że korzystam znacznie dużo takich zapytań, trudno stanowię samotna oraz nie istnieję w mieszkanie przyswoić wszystkich, które bym chciała. Róbmy dobrze to, co sprawiamy na co dzień, tylko przechodźmy do ostatniego ostatniego medium. Musimy tylko umrzeć i utrzymywać podatki. Na YouTubie mam ustawiony taki filtr, że wpisujesz sobie słowa kluczowe i z tymi pojęciami przykłady nie będą publikowane automatycznie, tylko docierają do takiego czyśćca, w grup to wulgaryzmy albo jakieś obelżywe słowa. Arlena: Wtedy jest ostatni sam filtr, bo jak będę prezydentem, to płacę, że nie dlatego, że ktoś się mnie wstydzi, tylko raczej odwrotnie, że typy są ze mnie dumni, obojętnie, iż jest ostatnie stara, sąsiad lub przyjaciel. Michał: Ty informujesz o byciu prezydentem, i ja o tym, czyli nie wstydziłbym się tego przed rodzicami lub dziadkami.Website:
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.