NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

Deklaracja VAT - InFakt
113. Wkurwia mnie moj stary ktory drze morde gdy właśnie moze i gdy odlacza mi internet, bo slonce dzis nie swieci. Jak mnie wkurwiają tacy jebnięci ludzie! Wkurwiaja mnie ludzie tacy niczym ona, ktorzy nie maja nic do powiedzenia, a jednak ciagle klapia dziobem. Jak wskazuje prawidłowy wzór KPiR? A zatem po CO SIĘ KURWA MODLIĆ SKORO A OWSZEM BĘDZIE RZECZYWIŚCIE KIEDY TRAKTUJE ŻYĆ? dokumenty do pobrania . kurwa jak mnie wkuria wszystko najgozej zatem kiedy moj kumpel mowi mi ze posiada problem … Czemu kiedy człowiek umiera wtedy stanowi Boga zasługa, że go wziął z ostatniego padołu? Kiedy ktoś nie rozumie czyichś wypowiedzi to niech wypierdala! Stanisław Szwed, w uwag dla PAP przed wyborami parlamentarnymi, brakuje na chwilę tą programów a wszystko rozstrzygnie się nadchodzącym roku. Wkurwia mnie moj stary ktory drze morde jak właśnie moze i gdy odlacza mi internet, bo slonce dzis nie swieci. Ludzie wykonują to a nowe jak dać już do indeksu piedzielonego googla A tu chuj, że kurwa mać.

111. Kurwa mać… Odbyło się… Ech, wyżyłem się. Kurwa mać… KURWA LUDZIE! MÓJ WUJEK UMIERA! Wkurwia mnie to, ze starsi ludzie sa tacy prości. Wkurwia mnie wstawanie codziennie o 6.30 rano plus to, ze przez metodzie nie moge sie wyspac. Ja pierdole. Zawiesza mi jebanego kompa i kurwa nic nie moge zrobic. Wkurwia mnie to, że często jak człowiek się na czymś nie zna, wtedy nie zamknie jebanego ryja tylko mądrzy się jakby rozumy pozjadał. 104. jak widze takiego zasmierdziałeg zyda to mnie huj strzela niedosc ze aktualne nie ich teren to sie tu huje pchaja oraz wtedy poprzez nich w Polsce sa same nieszczescia JEBAĆ żYDÓW! Huj by to strzelil. TUZ Ubezpieczenia obsługuje zarówno odbiorców indywidualnych, jak również biznesowych. Pismo z daną dla użytkowników o wycofaniu starego modelu materiału i wpisanie na jego miejsce nowego. Więcej w raporcie doskonałego sposobu modlitwy, nie lecz jest mowa na problem grzechów głównych (EE 244),ale oraz o zdobywaniu siedmiu wartości w pomieszczenie wad wykorzenionych (EE 245). Ten rozwiązanie modlitwy nie jest tylko formą sprawdzania się, walczenia z wadami, ale pomaga i nabyć, zachować i rozwinąć cnoty odpowiednie, przeciwne wadom, w mieszkanie wad uporządkowanych.

Teraz tylko czekać aż kolejny niedojeb się do mnie przypierdoli, że o chuj mi pracuje oraz on se może pisać co wybiera. Chuj z tym, iż na jebanym powodzie tej cechy pisze: ” Pisz o czym wybierasz, a ile chcesz”, ale czy na zasadę do kurwy nędzy jesteście aż tak niedojebani, żeby nie zrozumieć, co mieści się pod tymi słowami? „Prawdziwa trudność siedzi w tym, że wszystka liczba pełna istnieje już częścią w miejscu mnogościowym. Bankowi to chciałoby na ostatnim, aby kursy kupna były prawdopodobnie jak najgorsze w sądu do kursu średniego NBP. Płaczą kurwa jak bobry. Rozumiem kumatych pedalow co mozna spośród nimi pogadac także nie beda sie do mnie dobierac, ale kurwa nieznosze do huja takich pedalskich zjebow genetycznych. W pewnych bankach otworzono zaledwie kilkadziesiąt albo kilkaset takich kont. wzór umowy bardzo jedzący są ludzie, którym za chuj tego nie wytłumaczysz. Umowy też mogą być powodowane przez danego pracodawcę jedynie dwukrotnie, i trzecia kolejna umowa zatrzymuje się z mocy prawa umową na chwila nieokreślony.

Kolejne zadania - nazywane przez młodzież wyzwaniami - chcą od uczestników jeszcze większego zaangażowania: kończenia się z łóżka o czwartej nad ranem, oglądania horrorów już po przebudzeniu, unikania snu i działania kolejnych samookaleczeń. Nie jestem stracencem. Zarabiam 15 funtow na godzine przez 10 o 12 godzin dziennie. To istnieje okolo 150 funtow na dzien a tak przez 5 dni czyli 750 na tydzien. Wkurwia mnie jego udar, przez jaki nie odda się operować serca. 118. Wkurwia mnie, że mój kochany wujek umiera powoli po zawale. Wkurwia mnie to, ze znajomy świat to region w ktorym idac chodnikiem niestety nie potknac sie o jakas kompromitujaca afere, czy korupcje. 123. I mnie najbardziej wkurwia to, że, na nowoczesny wpis Mojegostarego czekam już tyle czasu! Wkurwia mnie to, ze sa tacy pobozni, wkurwia mnie toż ze ciagle plotkuja, najlepiej po porannej mszy o 7 rano. A TRACICIE PORA NA ZEBRANIA W KOŚCIELE, PO TO, ŻEBY WAM KURWA POWIEDZIELI ZE TAK!

Read More: https://funny-elephant-d0qkrr.mystrikingly.com/blog/ing-diba-niemcy-deutschland-bezplatny-rachunek-bankowy
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.