NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

Hatunum,
Lan virgül bile koydum türkçeyi düzelttim baya kdjdkd neyse lan. Bak güzelim ben dün unutmadım 7.ayı sadece hatırlayamadım 😝 😍 Sen profile yazarken de dedim noluyo benim hanımın romantikliği mi tuttu 😄 Sonra bi baktım tarihe 7 şubat 😊 Dedim sıçtık 💩 Ama hatun senin bana hak vermen gerek bu konuda 👍 Bu aralar kafamın yoğun olduğunu biliyon 😘 O yüzden kızmazsın diye umut ediyom 😂 Neyse lan ne giriş yaptım 😂 Prenses ilk olarak bi gün gecikmiş olsada 7.ayımız kutlu olsun ❤ Seni çok seviyorum bunu biliyon zaten 👍 Ama sen şimdi dersin "kerem ben senin beni sevdiğini biliyorum ama arada duymak istiyorum"diye 😃 Ki dedin belkide 😄 SENİ SEVİYORUM PRENSES ❤ Duydun mutlu olmuşundur hatta gülüyondur şuan 😂 Gülüyosan ne mutlu bana seni mutlu edebiliyosam 😘
Bana yazmısın kac sayfa altinda kalcam lan ki kaldim da 😂 Ama bunu sorun etmiyom cunku kendinde biliyon benim öküz olduğumu 😄 Hatta sen diyip duruyon öküz diye 😤 Mutlu olcaksan de hanım kızmıyom 💏 Neyse lan şey dicektim ben 😄 Seni düşünüyom ne dicemi unuttum olum 😇
Konuya girmek lazım artık. Ciddiyeti koruyalım. Bana hep şey diyon. Ben seni kaybetmekten korkuyom diyon. Sen beni kaybedemezsin. Sen bana ben sana bağlıyım çünkü. Kalbim atıyosa senin sayende. Beni kaybetmekten korkma. Çünkü kaybetmiceksin. Neyse aşkım sen demişin işte yanında olayım vb. Emin ol ki bende senin yanında olmak istiyorum. Bende sana sarılmak seni sımsıkı sarmak istiyorum. Başkalarıyla değil de benimle gül eğlen istiyorum. Üzülceksen de benimle üzül istiyorum ama beni yanımda üzülemessin. Elimden geldiğince gücümün yettiğince her zaman seni mutlu etmeye çalırım. Hayal diyon ya hep bana. Yok hiç kurmuyon mu falan. Abi benim tek hayalim seninle sarıldığım,seni doyasıya koklayıp,öptüğüm gün. İkimizin el ele tutuşup yürüdüğü gün. Olum (şimdi olum diyom diye kızcan) ben seni çok kıskanıyom. Bunu iyi biliyon ki herkes biliyodur. Herkesin bilmesi önemli değil sen biliyon ve kullanıyon bunu. Arada lafımı dinlemiyon kafanı kesicem senin de kıyamıyom işte. Sende biliyon kıyamıcamı faydalanıyon bundan. Şey demişin bana yazdığında ben çok kıskancım seni sıkıyom falan. Sen kıskandığında ben sıkılmıyom. Daha çok hoşuma gidiyo lan. Ama şimdi böyle dedim abartma sende. Arada dışarı falan yolla ama ben seni yollamam bunu bil.😝 Yok öle olmaz dersin şimdi beni de yollamazsın bi yere deli edersin. Ama olsun seninle konuşcaksam çıkmasam da olur.
Hayatıma girdiğin günden bu güne yani( 7 ay 213 gün 5112 saat 306720 dakikadır) hayatım oldun. Canım oldun. Senden kopamaz senden başka bişi düşünemez oldum ben. Kendine nasıl aşık ettin bilmiyorum ( büyü falan mı yaptın lan ksjdkd) kopamıyom ben senden. Artık da kopamam. Koparamaz kimse. Araya girmek istiyen parazitlerde çok beklerler. Kıskançlıklarından ne yapcaklarını şaşırıyolar. Neyse güzelim abi benim gibi adama böyle yazdırmayı nasıl beceriyon anlamıyom lan. Harbi bi arkadaşın dediği gibi 3k herifin tekiyim. Şimdi 3k ne dersin özelden sorarsin bana güzelim 😂 Hatunum,kadınım,hanımın,bitanem, prensesim,herşeyim...
Seni çok seviyorum bunu sakın unutma ❤
Keröz aşkı kalıcı korkma sen ❤
7816❤
7.ay kutlu mutlu sonsuz olsun hatun❤😘
Aşkım şimdi bişi site koyucam buraya , ona tıkla. Ben sana dedim ki herşeyi sildim. Ben seni silemem özge.
http://dosya.web.tr/K1DqJY
Bu 3. ayımızda ❤

http://dosya.web.tr/KYjaoy
Bu da 4.ayımız aşkım dediğim gibi ben seni silemem ❤
Sana aşığım ❤
Sen benimsin.


     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.