Online note taking app - Notes.iowhat is notes.io

Fast | Easy | Short

Online Note Services - notes.io

//24 Şubat 2013\

Geçtiğimiz günlerde GameStop CEO'sunun yayınladığı Tweet, Battlefield 4 isminin yeniden ortaya çıkmasına neden olmuştu. Bu kez yeni bir açıklama, EA'in CEO'sundan geldi. EA CEO'su Frank Gibeau, PlayStation 4 duyurusunu kutlamak için bir blog yazısı yayınladı.

Gibeau'nun blog yazısında yer alan bilgilere göre Electronic Arts çatısı altında yer alan geliştirici ekipler PlayStation 4'e uzun süreden beri oyun geliştiriyorlar. Hatta bu geliştirilen oyunların birisi olan Battlefield 4, geçtiğimiz haftanın başı itibariyle 500 kişilik bir izleyici kesimine özel olarak gösterildi. Yazıda belirtilenlere göre Battlefield 4'ü görme şansını elde eden ilk isimler, dünyanın prestijli oyun perakendecilerinin yöneticileri oldu.

Bu 500 kişilik seyirciden bir tane bile sızıntının çıkmaması Battlefield serisinin hayranları için üzücü olsa gerek.. :)
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;

Email: hello@notes.io

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesio

Regards;
Notes.io Team

     
notes.io background
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.