NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

warning e shkela hellin, under gjith se du fellin
dhipa ikni kejt se nfund pa drit na e kem tunellin
pe dini qa po sjellin, kush po fol e qa po pjellin
menojn pe prekin suksesin a e kan ma larg se djellin
pi repit ton po vjedhin un repin e boj klasik
fleten nven t konzolles kur tmu qohet raki ta boj kick
qin qin i tirrsht psiqik, ski ku mkapesh kapu ndik
rakin lis kapmu nrak si qukapik qukapik
tvi shpejt si supersonic me rima tdjegi si paprik
repin e kom shum magjik se ndiagnoz pom del shum sick
tekstin e ki pertej shit, mfal po sje per kimik
sje old school po je shum mprapa si me kon paleolit ahhh
krejt kongt week e pi thu hit , ma shum shit per nhip hop shqip
jom i smut, se gjith jom fit, sjena ni rangu, mos um prit
svyn sen t rakit parazit, pot ik takti kapu n bit
bitat ma bojn mos i vrit, krejt ti llaki si qibrit
raki spom han e mos bertit,
se ki mem pas en top qdo vit
jom shum insane mos u habit,
paloje uipin ose deal with it
madhafaka ski ti rima,
biti sun um ngin a
jeta shkon si n shina,
nrep veq vet po prijna,
rexhet en4 stina,
ta nxej nkoh me dimna
tftofet midis veres luj koqe me klima
gjith fitoj sikur kaltrina,
fjal tjera spo nina
mvesin qa po pina,
kur bitit pi hina
sikur gun mashina,
qojm pluhen kat vina
thirrum gasolina
pantollt per toke,rrugt krejt po jau fshijna
jo qe jom i moqem, po nkit sport kom brina
vet kom ma shum rima, sesa fjal te qinvitrina
qkepum rima si nkoh t luftes ndihma
fridom fort for ramush haradina
qa spo nin prishtina
fejk made krejt in kina
rimat jau montoj si mina,
po quditen gjinja
mu munu se dhijna
veq qe don mut tngijna
ryften ntum ta nxijna
spo ma nin a
explicit se jeni balerina
jau lshoj pitin tlen pa tlina
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.