NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

Öncelikle doğum günün kutlu olsun. Eski samimeyitimiz olmasa da yazmak istedim ne de olsa en yakınımdın. Birçok anımız birikti senle. İlk bu kadar anı yaşadığım kızsın şu an a kadar kimseye bu kadar güvenilir hissetmemiştim. Şu an eskisi gibi değiliz zaten 2. dönem Furkan yüzünden aramıza uçurum açıldı sen aynı yok gibi davranıyordun ama ben farkındaydım. Nedense değişik geliyor bu durumumuz ama bence en iyisi bu. Sen ne kadar eskisi gibi olmamızı istesen de olamıcaz bunun farkında mısın bilmiyorum ama ben farkındayım. Anı kumbaram sayende birikti o kadar anımın ortağı olan insanla nasıl böyle bir duruma geldik bende bilmiyorum ama zamanında özlüyorum seni mesaj atıp dertleşmek istiyorum ama yapamıyorum gururuma yediremiyorum bu sefer gönlüm el vermiyor mesaj atmama. Eski günlerimizi özlüyorum sonra bakıyorum halimize 8. sınıf dönem başındaki gibi değiliz. Aslın da alıştım eskisi gibi olmamıza ama işte insan hani bunalır birisine yazmak ister de yazıcak kişi yoktur ya o duruma geldim mi yıkılıyorum. Şimdi bu yazıdan sonra barışıcaz felan eskisi gibi olıcaz desek de olamıcaz çünkü değiştik ikimizde eskisi gibi değiliz. NEYSE YA FAZLA BOŞ YAPTIM İYİ Kİ DOĞDUN İYİ Kİ BANA BU KADAR ANI BİRİKTİRTTİN HAYATIMA İYİ Kİ GİRDİ DEDİĞİM KİŞİLER ARASINDASIN GİT SEN DE DEĞİŞSEN DE ORDA KALICAKSIN MUTLU YILLAR.
Ahmet Emre
Nebioğlu
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.