NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

Sigarasını yere attı.
"Lanet olsun!"
Bu adamlar yine bulmuşlardı onu. Kendini farkettirmeden kaçmayı düşündü. Ama her zamanki gibi şanssızlık peşini bırakmıyordu. Üstüne açılan yaylım ateşinden kurtulmak için kendini arabanın arkasına attı. Sonradan aklına arabanın patlayabileceği geldi. Ne yapabilirdi acaba? Hemen yanındaki çöp kovasının kapağını aldı. Evet, kaçış yolu bu kapaktı. Kovayı kafasına tuttu ve ateşin bir an için kesilmesini bekledi. Kendini birden ileri attı ve bir kamyonun arkasına geçti. Geçer geçmez arkasındaki araba patladı. Tek avantajı, kamyonun daha geç patlayacak olmasıydı. Aslında tek bir kaçış yolu daha vardı. Ancak biraz iğrenç bir yoldu bu. Yavaşça kanalizasyon kapağını açtı.İçine attı kendini. İçerisi aşırı derecede leş kokuyordu. Hem de bildiğimiz gerçek leş gibi. Şüphelendi. Acaba burasının o adamlarla bir ilişkisi olabilir miydi?
Belki de adamlar burayı bir gizli tünel olarak kullanıyorlardı. Kokuyu takip ederek ilerlemeye başladı. Koku gittikçe artıyordu ve beyni çalışmaya başlıyordu. Adamlar kendisinin gücünü kullanarak bu öldürme işlemlerini hızlandırmak istiyorlardı. Haklılardı tabi. Koşmaya başladı. Eğer leşleri bulur ve fotoğraflar ise çok işine yarardı. Hızını arttırdı ama artık koku dayanılmaz olmaya başlamıştı. Sonunda odayı buldu. Aşağı doğru kazılmış bir oda. Yaklaşık 50m aşağı inilmiş olmalıydı. Yarısına kadar leş dolu bir odanın bu kokuyu salgılaması için ya çok derin ya da çok geniş olması gerekirdi ve bu oda kesinlikle geniş değildi. Telefonunu çıkardı. Odayı tamamen almaya çalıştı. Geri geri yavaşça yürürken sert bir acı hissetti.

     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.