NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

Bu on iki yakın arkadaş bir mahallede küçüklükten beri tanışmaktadır. Hepsi birbiriyle kardeş gibidir. Bu kardeşlerin yaşadığı mahalle en tehlikeli mahallelerden biriydi. Kızıl Duman Mahallesiydi bu mahalledeki bir grup kendini mahallenin reisi sanardı. Bu grup en başta on beş kişilerdi mahalledeki her çocuğu küçük yaştan uyuşturucuya alıştırıp , kendi grupunun içine alıyordu. Kızıl Duman Mahallesi işte bu yüzden çok korkuluydu. Mahalledeki evler yıkık dökük , kanların yerlerde aktığı kırmızı yerlerin olduğu bir mahalle idi. Bu mahalledeki on iki çocuk orada doğmuş orada büyümüştü. Bu on iki çocuğun en büyüğü Kerim aslında onlarıda almak isteyen bu bir grup çeteye karşın , onları koruyordu. Kerim sayesinde sadece onları kendileri gibi yapamıyorlardı. Onları alıştırmaya çalışan bu çete ise her zaman olumsuzluğa uğruyordu. Artık neredeyse tüm mahalleyi kendi gibi yapmışlardı. Bu on iki arkadaştı artık hep hedefleri bu on iki kardeşti. Bir gün saat 10.45 zamanlarında bu on iki kardeşten biri Akabey aralarından ayrılmaya , başka bir yere annesinin kararıyla taşınacağını söyledi. Tüm kardeşler dağılacak sandılar fakat Akabey başka bir karaktere dönmüş. Onların arasına girmiş kandırılmış ! Evini taşıtacak diye de arkadaşlarını kandırmış. Tamamen onları arkada bırakıp kendi onların arasına katılmış. Onların arasında da bir lider varmış bu liderin adını da kimse bilemezmiş. Öğrenenler ise reisin sağ kolu tarafından kellesi koparılırmış.Akabey'e içirilen bir ilaç sayesinde Akabey bunlardan korkmamış ve her seferindede reisin dediklerini yaparak onun sağ kolu olmaya çalışmış. Akabey'e her seferinde aynı ilaçtan vermişler. Her gün gasplar - yeni uyuşturucu bağımlıları - Konserdeki yükselmişti. İlerleyen vakitlerde Akabey başarmış ve reisin sağ kolu olmuş. Aslında o vakitten itibaren reis Akabey'e ilaç vermemeye başlamış. Çünkü reisin sağ kolu olan Akabey kötülüğü kabul edeceğini anlamış. Kızıl Duman Mahallesinin yeni babası Akabey olmuş. Artık o mahalle tamamen korkulur hale gelmiş. Oralarda gezilen emniyet devriyeleri Akreplerle - Zırhlı araclarla devriye gezmeye başlamış. Artık mahalle bırakılmış tüm Eyüp'e bu mahalle yayılmış,artık herkes Eyüpten korkar olmuş. Oranın belaları Kızıl Dumanmış! Artık oranın belalısıda Akabey olmuştu.Akabey T.C'den değiştirip Aras Akabey yapıp bütün İstanbul'a ismini tanıtmıştı.Bu mahalleye yaklaşmanın tehlikeli olduğunu herkes aklına kazımıştı..Artık mahallenin abisinin "Akabey olduğunu bilmeyen yoktu.
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.