NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

Benim Bu Hayattaki En Yeganem,


Öncelikle yazılı haftasında olduğumdan sana pek bir şey hazırlayamadım. Biliyorum, bu anlatacağım şeyler sana olan sevgimin yanında çok az. ❤ Gerçi ben ne kadar uzun yazarsam yazayım, hangi kelimeyi kullanırsam kullanayım sana olan sevgimi anlatamam ki.. ❤ Her insanın hayatında senin gibi bir dostu olmalı. Sen benim bu güne kadar hep yanımdaydın. Kalbimde o kadar büyük yerin var ki..❤ eodev.com = Ben bu sitede bir sürü insanla tanıştım ama şimdi yanımda sadece sen varsın. ❤ Çünkü sen KARDEŞİMSİN!❤ Çünkü sen GERÇEK DOSTUMSUN!❤ Sen benim kalbimin 1.leri arasındasın. ❤ İyi ki varsın ya. ❤ İyi ki girdin hayatıma. ❤ Doğum günün kutlu olsun. ❤ İyi ki doğdun. ❤

Biliyor musun? Sen çoook büyülü bir mucizesin. ❤ Benim mucizem. ❤ Benden kilometrelerce uzakta olabilirsin ama bana o kilometrelerden çok çok daha yakınsın. ❤ Senden daha yakında bulunan insanlar olabilir çevremde ama senin kalbin bana daha yakın. ❤


https://www.youtube.com/watch?v=JmeBiZ4e2Uo

https://i.hizliresim.com/vJV4Yr.jpghttps://www.youtube.com/watch?v=oiktEebaC5g

⇅⇅⇅⇅⇅⇅⇅⇅⇅⇅⇅⇅⇅⇅⇅⇅⇅⇅⇅⇅⇅⇅⇅⇅⇅⇅⇅⇅⇅⇅

❤ Sen benim Biricik Dostum,

❤ Eşsiz Kardeşim,

❤ Canımın en içi,

❤ Her şeyim,

❤ Bir sözüyle kalbimi ısıtanım,Sana çoook teşekkür ederim. ❤ Yanımda olduğun, dostum olduğun -hatta benimle konuştuğun her bir harf için-. ❤
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.