NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

Szia, akartam írni, hogy akkor mennyire érdekel ez a vállalkozásdi, komolyabban. Van időd gondolkodni, viszont én most agyalok ezen erőteljesen, folyamatosan azon agyaltam pl ma, hogy miket írjak neked erről.

Írok alap gondolatokat, amivel lehet még jobban elveszem a kedvedet, de nem akarom, hogy késöbb becsapva érezd magadat.
Szóval, én mint "fönök" és "vállalatvezető" megszeretnék maradni ami azt jelenti, hogy döntéseket én szeretném meghozni, ami lehet, hogy lesz, hogy nem tetszik, a felelősséget is szeretném én vállalni, viszont az ötletekre, és a megbeszélésekre, közös gondolkodásra szükség van.
Lesznek dolgok amiben sok munka lesz, és mégse lesz különösebben eredménye, vagy kiderül, hogy rossz volt a koncepció, vagy változik közben a világ, ilyenkor megyünk tovább. Ezeket azért írom le így mert ez nekem is még mindig gyakorló terep lesz, és az hogy én ezt nyugodtan és jól tudjam csinálni addig valószínű legalább az első nagyobb sikerig el kell jutnom, addig valószínű még sok probléma lesz.

Nemtudok pontos nevet adni ennek a posztnak, a kreativ szakember, és a titkárnő is közrejátszik. (fontos, hogy nem asszisztens, ugyanis a titkár szóban ott van a titok, mivel ez egy bizalmi dolog tudni fogsz mindenről) Nem hiszem, hogy ezek olyan borzasztó dolgok amúgy.

Amiért szerintem ez jó lehet számodra:
- sok új területbe való belemászás (tv-zés, diszkozás, vállalkozás, bármi amiből épp lehet vállalkozni)
- változatos feladatok és kihívások igazából bármi jöhet.
- értékteremtés, (jönnek majd az emberek és azt mondják, hogy ez jó)
- Elfoglaltság, fontosnak lenni a világban.

Ami most nincs
pénz (viszont fontos ezt megjegyezni, hogy itt a cél hogy a jövőben egy piacképes, és működő vállalkozás jöjjön létre., itt akár előre tisztázhatjuk is, hogy milyen formában térüljön meg, amit most beleteszel: üzletrész, vagy későbbi kifizetés. Bármennyire elmélet ez még, ha sikerül, és bejön akkor később nehezebb lesz megegyezni, amiket meg leírunk ahoz nagyjából tudjuk magunkat tartani. Így elkerülhetőek a viták.)

De hogy kb mikor:
- amennyiben viszonylag gyorsan, és hatékonyan eltudunk kezdeni dolgozni, akkor akár már a következő év végén is lehet belőle pénz. Mostani gondolataim szerint jövő ősztől lehetne a partisorozatot beindítani, ami akár már az első bulitól nyereséges tud lenni. De minden határidő azért van hogy el lehessen úsztatni :)
Ma pont voltam egy előadáson ahol azt mondták kb 2 év mire elkezd profitot termelni egy vállalkozás, de szerintem ebben az esetben ez nem így van.

Röviden a tervekről:
- szerintem elölről kezdeném a dolgot, és ismét egy egyetemi adás készítés lenne a feladat
- az után a vállalkozás előkészítése jönne
- versenytársak elemzése, konkrét partikba elmenni pl és felmérni ki mit csinál és hogyan, hazai meleg és hetero helyek, akár külföldi meleg helyek
- szükséges munkák megtervezése, pénzügyi, üzleti terv
- név, logo, honlap facebook, helyszin kiválasztás stb

Mit várnék el tőled:
- elkötelezettséget
- idő ráfordítást
- adminisztráció vezetése
- kreatív ötletelés
- kutató munkák
- esetleges tanulások( itt fontos majd, hogy ahoz igazítsuk te mit szeretnél, és mi érdekel, pl amúgy nem azt szeretném, hogy vezesd a könyvelést, vagy légyj könyvelő arra ott van a könyvelő, de neki is elő kell készíteni a számlákat, stb, de ezek olyan tudások amiket a könyvelőtől is meglehet szerezni. ) Emellett viszont hasznos lehet akár az egyetemen beülnöd a számvitel, és a pénzügy órákra, hogy értsd hogy mi van a dolgok hátterébe, de ez teljesen a te kedvedhez van igazítva. Ha annyira nem érdekel, enélkül is simán meglehet oldani mindent. Meg én ugye járok ezekre.


     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.