Online note taking app - Notes.ionotes

Fast | Easy | Short

Online Note Services - notes.io

DZIĘKUJĘ WAM!!

" Szczerze wstydzę się tego, że jestem człowiekiem, z dnia na dzień utwierdzam się w fakcie, iż zamiast iść do przodu my, ludzie zwyczajnie się cofamy. Nie ma już artystów ponad. Są tylko marne imitacje sztuki, muzyki i literatury, niczemu nie jestem w stanie oddać zachwytu jak temu co powstało z serca, a nie z myślą o wynagrodzeniu. Bo bądźmy szczerzy, nikt już nie pamięta o prawdziwej idei sztuki, teraz liczy się kasa, KASA moi drodzy!
Gdzie nasza bezinteresowność? gdzie sumienie? uczciwość?
gdzie jest człowiek? nie pytam o zepsutą, zgorzkniałą, pozbawioną ludzkich zachowań istotę.
Pytam o człowieka, prawdziwego człowieka.
Codziennie przechodzisz obok ludzi potrzebujących, obok zwierząt, które potrzebują opieki człowieka, obok roślin zepsutych przez współczesną technologię, i nawet nie przejdzie Ci to przez głowę, codziennie my ludzie niszczymy ten świat, swoją obojętnością. A co z naszymi dziećmi? w jakim świecie mają żyć? czy czasem nie w tym, który teraz kształcimy? i skoro one przejmą nasze nawyki, jak świat wyglądać będzie potem?
Ja człowiek i wy ludzie doskonale wiemy do czego dążymy, ale nikt się nad tym nie zastanawia,bo nie lubimy porażek, czyż nie? A destrukcja brzmi obiecująco."

DZIĘKUJĘ ZA WSPÓLNĄ GRĘ OSOBOM :
- Completed,
- Dejwidos,
- Ransiak,
- Kitiwanilja,
- KsiężniczkaBella,
- Antoś,
- Muchabella,
- Xoco,
- smieszny19,
- leila21,
- Ivona,
- nienawidzepolicji,
- Dżoana20,
- MISIEKTG,
- Kr0p3l,
- DZIEWICOROZPRUWACZ,
- OoANAoO,
- xxxSebaxxx,
- Guła .

WIEM DLACZEGO TAK POSTĄPIŁEM, DZIĘKUJĘ "Immortal Heroes" Za współpracę!

DZIĘKUJĘ RÓWNIEŻ ZA PRZECZYTANIE, SZCZEGÓLNIE TYM OSOBOM, KTÓRE ZOSTAŁY WYPISANE.
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.