NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

nursena
müsaitsen bişe konuscam
Evet
fotoğraflarının yada fake olup olmadığının önemi yok benim içim
güzel kız oldugun için konsmuyorum bunu bilmeni istedim
benim için önemli olan kişiliğin yüzünü kaybedebilirsin ama ben yine seninle konuşurum
Fake degilim zaten durumu anlattim gerisi sende ya tabiki inanmak zorunda degilsi m
Fake degilim zaten durumu anlattim gerisi sende ya tabiki inanmak zorunda degilsin
bu kadar rastlantı insanı düşündürüyor mesele inanma yada inanmama değil ki
bişeyi değiştirmez sana inanmam
Ne rastlantisi ya baska ne oldu sanki
whatsapp - telefon numaran elif diye kayıtlı - skyp ta görüşelim dedim yok dedin - İstanbula geldim ben yine sesin çıkmadı buda simdi aklıma geldi
Telefon numaram nerde elif diye kayitli sende mi
hayır aldığın hat ismi Aelif yazıyor
istersen başka numara ver hangi isme kayıtlı bulup söylym
Istanbula 10 gunlugune geldin sanki ya ayrica sende demedin hicbi sey goruselim dedin de hayir mi dedim
Nasil aldigim ya
istanbula gelicem diyorum neden diyosun bunn üstüne utanmayıp bulusalım mı diyim
3 adam falan bahaneydi aslında
seninle buluşmak için gelip geri döndüm ben haberin varmı
Numaram halamın adına kayıtlı elif olması imkansız orda bi yanlısın var
istersen başka numara ver o hangi isme kayıtlı söyliyim
daha öncede babamın adına kayıtlı demiştin artık kaç tane numaran varsa
Nerden haberim olsun ya ne biliyim ben hic alakasi yokken nasil dusunebilirim ben o nedeni hani bi sey olmustur sebebi vardir o manada sordum
Hayir oyle falan demedim baskalarindan hatirlayip bana sey yapma
bak kıvırma simdi
ben numaranı istersen sende vermem dedin
Bende bulurum dedim 118 80 'den Sen: bulamassın babamın üzerine kyıtlı dedin
dün gibi hatırlıyorum
Bende hatirliyorum halam dedim
işin yoksa 5bin mesaj yukarı çık
Of keyfin bilir ya
ben kimim ki zaten
15:30
Ne demek ben kimim ki ya sacmalayan sensin
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.