NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

"Anlamsız," diye mırıldandı Percy. Dişleri soğuktan birbirine çarpıyordu.Yüzmeyi kesti ve batmaya başladı.
"Percy!" diye bağırdı Annabeth. "Nehir zihninle oyun oynuyor. Burası Cocytus, Ağıt Nehri saf kederden oluşmuştur!"
"Keder," dedi Percy ona hak verir gibi.
"Karşı Koy!"
Annabeth ayaklarını çırpıp debelenerek her ikisini de suyun üstünde tutmaya çalıştı. Bu da Gaia'nın gülebileceği bir başka kozmik şakaydı: Annabeth erkek arkadaşını, Poseidon'un oğlunu, boğulmaktan kurtarmaya çalışarak ölür.
Böyle bir şey olmayacak, seni koca karı, diye düşündü Annabeth.
Percy'ye daha da sıkı sarılıp onu öptü. "Bana Yeni Roma'yı anlat," dedi. "Bizim için neler planlamıştın?"
"Yeni Roma... Bizim için..."
"Evet, Yosun Kafa. Orada bir geleceğimiz olabileceğini söylemiştin! Anlat bana!"
Annabeth aslında Melez Kampı'ndan ayrılmayı hiç istemiyordu. Orası, bildiği tek gerçek yuvaydı. Ama günler önce, 2.Argo'dayken, Percy ona Romalı melezler arasında ikisi için bir gelecek olabileceğini anlatmıştı. Yeni Roma şehrinde, lejyon emeklileri güven içinde yaşayabiliyor, üniversite'ye gidebiliyor, evlenebiliyor, hatta çocukları bile olabiliyordu.
"Mimari," diye mırıldandı Percy. Gözlerini perdeleyen sis dağılmaya başlamıştı."Oradaki evlerin ve parkların hoşuna gideceğini düşündüm. Çok havalı çeşmeleri olan bir sokak var."
Annabeth akıntıya karşı koymayı başarmaya başlamıştı. Kolları ve bacakları ıslak kum torbaları kadar ağırlaşmış gibiydi ama Percy'nin sözlerinin faydası olmuştu. Birkaç adım ötede, kapkara bir çizgiden oluşan karayı görebiliyordu.
"Üniversite," dedi hayretle."Birlikte gidebilir miyiz?"
"E-evet," dedi Percy biraz daha kendinden emin bir tavırla konuşmaya başlayarak.
"Hangi bölümde okumak istersin Percy?"
"Bilmem,"
"Deniz bilimi," dedi Annabeth."Okyanus bilimi?"
"Sörf?" dedi Percy.
Annabeth güldü ve sesi suda bir şok dalgası yarattı. İnleme sesleri arka planda kaldı. Annabeth, Tartarus'ta birilerinin daha önceden hiç gülüp gülmediğini merak etti. Saf ve neşeli bir kahkaha duyan olmuş muydu? Hiç sanmıyordu.
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.