Online note taking app - Notes.ionotes

Fast | Easy | Short

Online Note Services - notes.io

utku353
utku353 15 saat önce
Kumsal.. ben çok düşündüm.. olmuyor aklımdan çıksan da kalbimden çıkmıyorsun. Sen arkadaaş olmak istiyorsun ama ben bu duygularla seninle arkadaaş olamam. Sen de istersen arkadaaştan öte olmak isterim.
ForEverMutluTatlı
ForEverMutluTatlı 14 saat önce
Evet olur ♥ (Dememi beklemiyordun heralde? :D Çok komiksiniz ya. Uğraşacak başka birini bulun. Uzak durun benden.)
utku353
utku353 14 saat önce
Özlemek suç mu
ForEverMutluTatlı
ForEverMutluTatlı 14 saat önce
Oyun yaptığının farkındayım Utku. Rol yapmayı bırak istersen?
utku353
utku353 14 saat önce
Eğer oyun olduğunu düşünüyorsan hiç yazmadım say. Böyle düşümdüğün bilsem yazmazdım da. Unutmak kolay olmuyor , bilirsim belki.
ForEverMutluTatlı
ForEverMutluTatlı 14 saat önce
Hala mı devam? Oyun yaptığının ikimiz de farkındayız. Uzatmaya gerek bence.
utku353
utku353 14 saat önce
Peki. Sen nasıl istersen. Ama çok isterdim.. her şey gönlünce olsun.
ForEverMutluTatlı
ForEverMutluTatlı 14 saat önce
Biraz kendini geliştirmen gerek Utku. Sen hiç böyle şeyler söyler misin? :) Melisadan taktik falan al biras ^^
utku353
utku353 14 saat önce
Ben söylemem ama sen söyletiyosun
ForEverMutluTatlı
ForEverMutluTatlı 14 saat önce
Komik :)) Az biraz mantık utku. Ben bu tür şeylere kanar mıyım? Bir olup rezil mi etmeye çelışacaktınız bakayım ^^
utku353
utku353 59 dakika önce
Valla kanmamana sevindim. Senle uğraşamazdım birkaç saat bile :DD
ForEverMutluTatlı
ForEverMutluTatlı 7 dakika önce
Hiç yazmasaydın öyleye. Çocukça oyunlarınızı başkalarına yapın.
ForEverMutluTatlı
ForEverMutluTatlı 2 dakika önce
Çok fazla pozitif davranıyorum. Başkasına yapılsa bu kadar sabırlı olmaz. Sen ve o karaktersiz ablan benden uzak durun.
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.