Online note taking app - Notes.ionotes

Fast | Easy | Short

Online Note Services - notes.io

Kurallara Hoşgeldiniz
Öncelikle Normal Admin Kurallarından Başlayalım:
1-Adminlerin t de hook basması kesinlikle yasak..
2-Hangi Yetkide Olursa Olsun Küfür Etmesi yasak..
3-Adminlerin Kafasına Göre !ka !kk Yazmaları 15dk ban sebebi..(Komutçu seçerse yazabilir)
4-Map Değiş Kal süresi 30dk
5-Mod Değiş Kal Süresi 45dk dır(Jailbreak da geçeçecek Komutçu yoksa geçersizdir)
6- Komutçu Admin (ka) Yerine Komut Yazan (komutçu dışında) 1 kere uyarılır 2.de 10dk ban yer..
7-Sınırsız Kredisi Olanların !jackpot a girmesi 45dk ban sebebidir/ Playerlara kredi atmasıda -1 ban sebebidir..
Genel Player Kuralları:
1-Küfür etmesi 1 uyarından sonra 15dk ban sebebi(Aile olursa 45dk uyarısız!)
2-Reklam Yapmak: Başka sunucunun Ipsı/Ts3 Vb. Şeylerin Chatten atmak -1 ban sebebi.
3-Müftüye Ateş Etmek Yasaktır..
4-Büyükisyan_son Mapınde Kaçak Yerinde Sıkmak Yasaktır 1 kere uyarılır 2. de 5dk ban yer(Kasti Yaparsa 1. de Atabilirler)
5-Sunucuda Yaşı Küçük Kardeşlerimizle Yaşı Konusunda Laf Sokmak/ hakaret etmek 1 uyarıdan sonra 15dk ban sebebidir..
6-Komutçu Oylaması Karışmak Ban Sebebi
8-Map Mod Oylamalarına Karışmak Ban Sebebi Değildir(Herkesin Kendi Aklı Ve İradesi Vardır:D)
Jailbreak Kuralları:
1- Kaçak Kapısına Ateş Etmek Yasaktır..(buyukisyan_son)
2-Korumaların Bilerek Trollemesi(kapı açma, silah atma vb..) yasaktır..(15dk)
3-Komutçu Alımında Trollemek(Muten açılıp konuşmamak,küfür etmek vb..) 15dk ban sebebi (Küfür Ederse 45dk)
4-"TROLLLEMEK" 15DK ban sebebi..
5-Skin Takibi Kesin Olarak Yasaktır 45DK Ban Sebebidir
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.