NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

Megint hirtelen csengett a telefonom ébresztőórája, és kiugrottam rögtön az ágyból (!!Mint nyuszi a bokorból!!). Átöltöztem, és lementem a konyhába, azonban növérem egy papírt hagyott a fagyasztószekrény ajtajára ragasztva. Azt írta, hogy korábban elment, és szolgáljam ki magamot (meg Ferit is). Így is tettem, majd iskolába mentem, kedd semmi érdekes nem volt, csak egy átlagos második sulinap. Kemény nyolc óránk volt basszus!
Deoval a busz segítségével beértünk a gimi elé, és be is sétáltunk az osztályba. Helyet foglaltunk a saját padunkba, miközbe pakoltam a matekot, addig Deo megszólalt.
- Te Dane! Láttad tegnap a hírekben? A Sötét Bosszúálló partira hívott meg!
- Bemutatóra - javítottam ki.
- Ja, de a cég embereit a partira hívta! Faterom oda fog menni, és vett két jegyet. Gondolta, hogy te is el fogsz jönni a bemutatóra.
Hm, jó ötlet volt. Elfogadtam az ajánlatát, és tovább csak dumáltunk magyarul. Azonban nem volt semmi röhögnivaló. Lassan gyűlt az osztály, jött Heather, Kate, Doggy (egy kutyusember!), majd végül Velin betért az osztályba Jessicával. Mellettem levő üres székre rakta a táskáját, és angolul köszönt.
- Szia Daniel! Itt a társad Deo?
- Szia! - köszönök neki - Igen, ő itt Deo. Deon Black-James a teljes neve.
Deo suttogott nekem magyarul.
- Lol nekem tetszik ez az új csaj. Hálleujah!
Velin persze ezt meghallotta, mivel értett magyarul, és közös nyelven Deohoz szólt.
- Köszönöm Deo, hogy tetszek neked.
Deo csak wtf arccal nézett ránk. Megmondtam neki, hogy ő is tudott magyarul, és ő is meglepődött. Csak gyanús szemekkel nézte Velint. Eléggé meglepetéses hét volt ez. Vajon még tartogatott meglepetéseket?
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.