NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

UCUZ PC OYUNLARI MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ
-BU SÖZLEŞMEYİ SATIN ALIM İŞLEMİNİ YAPAN TÜM MÜŞTERİLER KABUL ETMİŞ SAYILIR.
-PARASI ÖDENMİŞ HESAPLAR SADECE TAHSİL EDİLİR.(İÇERİSİNDEN FARKLI OYUN VE FARKLI TARZLAR ÇIKABİLİR BUNLAR DEĞİŞTİRMEYİ KAPSAMAZ)
-BİR HESAP EN FAZLA 3 DEFA DEĞİŞTİRİLEBİLİR(MAKUL DURUMLAR HARİÇ). ODA DEĞİŞTİRME KURALLARINA UYAN OYUNLARDIR.
-HESAP DEĞİŞTİRME İSTEĞİ SADECE HESAPTA BİR SIKINTI VARSA ÖRNEĞİN; GİREMEME GİBİ O ZAMAN DEĞİŞTİRİLİR BUNUN DIŞINDA HESAP DEĞİŞİKLİĞİ KABUL EDİLMEZ.
-PARA İADESİ HİÇ BİR TAKDİR DE YOKTUR.
-İŞLEMLER ŞUAN İÇİN SADECE İNG BANKAMATİKTEN YAPILMAKTADIR. BUNUN DIŞINDA YAPILAN İŞLEMLERİN SORUMLUSU BİZ DEĞİLİZ.
-MÜŞTERİ HİZMETLERİMİZ 7/24 DESTEK VERMEKTEDİR ANCAK GEREKSİZ YERE YAZMA MEŞGUL ETME GİBİ DURUMLARDA NUMARANIZ VE YA BİZLE İLETİŞİME GEÇTİĞİNİZ SOSYAL MEDYA HESABINIZ ENGELLENEBİLİR.
-HESAP QUESTİONLARI VERİLMEMEKTEDİR.
-ŞİFRE DEĞİŞİKLİĞİ YAPILMAMAKTADIR.(PEKİ NASIL GÜVENE ALACAĞIM DERSENİZ BURDA BİZ DEVREYE GİRİYORUZ.GÜVENLİĞİNİ BİZ SAĞLAYACAĞIZ.)
-Maddelerde değişiklik olabilir veyahut yeni madde eklenebilir.


@Ucuz PC Oyunları 2017 tüm hakları saklıdır.
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.