Online note taking app - Notes.ionotes

Fast | Easy | Short

Online Note Services - notes.io

öhöm öhöm*-*
Bugün 14 Şubat yanında olup başka şeyler yapmak isterdim ama değilim-,-ama olucam inşallah*-*
Ben 14Şubat falan pek takmam ama söz konusu sen olunca malesef kendimden geçiyorum*-*
Sen çevrimiçi olunca bana sevgi sözleri yazınca kavgamız da falan hep kalbim pır pır çarpıyor amaçsızça seviniyorum*-*seninle olan vakitlerimizi hiç bir şeye değişmem.Hayatıma iyi ki girdin sen hayatıma girdiğin an ben her şeyi umursamaz oldum ve tek sana odaklandım.Çünkü benim Dünyam sensin.Beni karanlık Dünyamdan çeken sensin.Beni hayata döndüren sensin.Kısacası herşeyimsin.Ben sana aslında babamın damadı demek isterdim ama-,-durumları biliyorsun neyse-,-
Sen benim kocamsın Öykü'mün babasısın sen Öykü'yle benim yaşam kaynağımsın.

Biraz uzattım galiba-,-
ama sana olan sevgim yazmalara yetmez,
Kısacası;
14 Şubat Sevgililer Günün Kutlu Olsun Biriciğim*-*

https://resmim.net/f/fxMAfs.jpg
❤NUR❤CAN❤
❤01.01.2017❤
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.