NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

ADALAT CRONO İLACI NEDİR? YAN ETKİLERİ NELERDİR? NASIL KULLANILIR?
ADALAT CRONO İLACI NEDİR? Ne İşe Yarar?
ADALAT CRONO, kan damarlarını gevşetir. Kalbin kan pompalamasına yardımcı olur ve kan basıncını düşürür. Kan akışını düzenleyen hipertansiyon ilacı olarak kullanılır. Ağırlıklı olarak hipertansiyon ve anjina tedavilerinde kullanılır. İlacın etken maddesi Nifedipin'dir.


ADALAT CRONO İLACI HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER
Herhangi bir ameliyat olma durumu söz konusu ise ameliyattan bir süre evvel bu ilacı ne kadar ve ne zaman kullandığınızı hekiminize bildirmelisiniz.
Kullanılan dozu artırma, azaltma, ilacı kesme gibi durumları kesinlikle kafanıza göre yapmayınız! Doktorunuza danışarak hareket ediniz.
İlacı kesinlikle bir düzene göre kullanmalısınız. Aksatmamalısınız.
Tansiyonunuzu düzenli olarak kontrol etmelisiniz. İlacın etkisinin olup olmadığını böylece anlayabiliriz.
Diyet, egzersiz, kilo kontrolünü barındıran tedavi şeklinin parçasıdır.
Karaciğer hastalığınız , koroner arter hastalığınız varsa veya konjestif kalp yetmezliği, düşük tansiyon, sindirim problemleri sıkıntıları yaşıyorsanız ADALAT CRONE kullanmadan önce doktorunuza danışın.
Bu ilacı kullanıyor iseniz alkol almaktan uzak durun. Alkol tansiyonunuzu düşürüp ilaç yan etkilerini artırabilir.
ADALAT CRONO İLACI NASIL KULLANILIR?
Bir bardak dolusu su ile birlikte ilacı alınız. Doktorunuzun yönergeleri ve tavsiyeleri dışına çıkmadan kullanınız.
ADALAT CRONO İLACI YAN ETKİLERİ
Karın ağrısı, nefes alma sırasında zorluk, kurdeşen, yüzde,dudaklarda,boğaz ve dilde oluşan şişlik durumlarda doktorunuza danışınız.
Kalp atışlarında düzensizlik, halsizlik, göğüs ağrısı, bayılacakmışlık hissi, sarılık, bacak ve ayak bileklerinin şişmesi, psikoz gibi yan etkiler oldukça fazla görülür.
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.