NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

Yaşanan olaylar hep aynı.. Sadece var olan baş kahramanlarımız farklıydı! Bundan 2 yıl 2 ay öncede bu böyle gerçekleşmemiş miydi? Ve şuan, yani şimdilerde de bu böyle devam etmiyor muydu? Derinliği de şimdi ki kadar değil miydi?.. Hayat, aynı olaylarla dejavu eder olmuştu.. Kısacası diyordu ki, sen misin o zaman bunu söyleyen! Sana istediğin döngüyle geliyorum, yani tasvir ettiğin olay ile gösteriyorum. O hüküm verdiğin cümlenin arkasındakileri... Aynılarını tek tek yaşayacak ve tek bir noktayı fark etmeni istiyorum. Çünkü, sadece tek bir nokta farklı olacak! Onu da anlar isen..

"Değişmeyen tek şey, değişimin kendisi dimi?" -2016

Bilemezsin kimseyi, ilimin kimde olduğunu bilemediğin gibi.. Bunu görebilmen için der gibi vermişti o zaman dilimini.. Ve yaşanmış her olay, aslında bize yön veren kesimlerimiz.. Şimdi sen nasıl değişebildiysen, onlar da değişebilirdi! Değişmeye başladıkları gibi.. İmkan tanıyabilirdin, korkmasaydın olabilirdi.
Güzel sonuç..

Bilinmeyen soruların cevabını görenlere selam olsun.. Kaç ay oldu? Neler kaçırıldı, neler yaşandı? Kimler geldi, kimler geçti? Kimler bilir oldu?
En güzel şekilde daha güzel günlere çıkabilmek temennisi... Çünkü, en iyisini bilen sensin, gösterdiğin gibi! Hayırlısı demeyi öğrettiğin gibi.. Şükürler olsun..
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.