NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

Baştan söyleyim fazlasıyla sinirliyim
ve kibirliyim değiştirir her bi biçimsizi
bu diss öylesine yankılanıcak ki kulaklarında
norm infaz oynayacaklar tabi sikilmişi

Merhaba adım TK napalım
İşte sizden daha kadın bi rapçi
var ki çağırayım ama infaz diye
bağırıyor hala fanları

Astı mete dar ağacına evlerine şenlik
Kavgaya çağırdın şerefsiz sebepsizce geldik ki
Savaşmayı denedikçe yenilen hep sensin
norm abine selamlar kalırsınız kadıköyde evsiz

kalite hep yersiz kayıtlarsın bensiz
bi sikime benzemiyor infaz kaçakçısın kepsiz
askerlik insanı adam eder dersin
komutanların seni erken gönderdi ne dersin

sanma erken olduğundan
boğduğunda esrara stüdyoyu
pişman oldun doğduğuna ki
küfredip de sığınırsın devlet kolluğuna

şimdi koltuğuna yaslan diss yapmayan dönektir
ve seni sikmek en başında hiphopjobztan görevdi

3-5 amele uğruna daha fazla pisleşemem
sadece katıyor müzikte sana diss neşeme
sen de bilirsin mete erpek ahmet çetin ismini
rüyalarından uyan artık düşeceksin yükselerek

punchlineın sahici değil sabiti
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.