NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io


Şimdi ben bi prison siparişi aldım $75 e ama bunun tek yapamadım ve aganeyle beraber devam ettik sonra biz baya uğraştıktan sonra adamlar bi kaç bi şey daha istediler ve artık biz de yorulduk pek yapmak istemiyoruz. Biz zaten mapı bitirdik neredeyse;
__________________________________________________________________________________
1| Ana binanın içinde bir tane taş madeni var karşısında ağaç farmı var. O madenin oraya balık tutma alanı, bi tabela gibi alan (satış için) ve banka (bi oda olacak 20x5x20 boyutuna yakın, o odada enderchest ve chestler olacak depo gibi)

2| B Madenini biz zaten yaptık ama hatalı yaptık, o maden tamamen silinecek. 15x75x15 boyutlarında 2 tane yan yana maden koyulacak, ortasında yol gibi bi şey olucak oraya şeker kamışı farmı olcak 15-20 civarı sugar cane koyarsın tarla yapıp, gene balık tutma alanı. Bir de olun sonunda banka ve shop olcak (ender chest ve chest gibi depolama alanı, duvarın içine açabilirsin)

3| A madenine de girişte yol yaparsın sağ tarafta maden olur. Sol taraftaki yolda pumpkin farmı olcak gene 15-20 tane, ve shop olcak maden satmak için.

4| E madeni daha büyük 75x100x75 boyutu yapılacak. Kaktüs farmı, satış yeri (shop), ve banka (depolama alanı gibi enderchest ve chest olcak).
___________________________________________________________________________________

Bunlar süresince ben size yardım edicem bazılarını ben de yapıcam zaten çok az kaldı.
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.