NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

İtalya Seria A'da Cagliari evinde Roma'yı konuk ediyor. Comunale Is Arenas da oynanacak maçın hakemi, Paolo Mazzoleni.

Serie A'da henüz ilk hafta geride kalmışken Cagliari, geçtiğimiz hafta deplasmanda Genoa'ya 3-1 mağlup oldu. Baştan sona topa hakim olmakta zorlanan, posizyona girmek de güçlük çeken bir yapı gösteren Cagliari, deplasmanda gol bulsa da kalesini gollere kapatamadı. Daha ilk haftadan düşme potasına adını yazdıran ekip, üst sıralara tırmanıp rahat bir konuma gelmeyi istiyor. Ligin ilk maçından 1 hafta önce İtalya Kupasında sahasında SPAL'ı 5-1 gibi bi skorla mağlup ettiğini hatırlatma fayda var, Cagliari'nin...
Deplasman ekibi Roma ise, Luciano Spalletti yönetiminde lige giriş yaptı. Ligin ilk haftasında sahasında Udinese'yi 4-0 gibi farklı bir skorla geçen Roma ekibi, lige harika bir giriş yapmış oldu. Diego Perotti ve Salah'ın lige gollerle başlaması hem taraftarları hem yönetimi kuşkusuz mutlu eden etkenlerden. Lige iyi bir başlangıç yapan Roma, Avrupada istediği başarıyı elde edemedi. Şampiyonlar ligi ön elemsinde Porto'ya 2 maç sonunda elenerek ağır bir faturayla Şampiyonlar Liginden elendi.

Cagliari'nin defansif sıkıntılarını, Roma'nın ise ofansta ki genç ve dinamik ayaklarını göz önüne alırsak, bu maçta en az 3 gol izlememiz sürpriz olmaz.

2,5 Üst - 1.76
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.