Online note taking app - Notes.ionotes

Fast | Easy | Short

Online Note Services - notes.io

"Beni bilirsin ya da bilmezsin, inan şu an bunu bilecek halde değilim. Ve o kadar hiçbir şey bilmiyorum ki, bunları nasıl yazıyorum onu bile bilmiyorum. Normalde, normal şartlarda ben hep susan, hep sessiz kalan, ezilen, özür dileyen, alttan alan, görmezden gelen, canı yanınca bir başına zırıl zırıl ağlayan ve hep içine atan biri oldum. Lakin şu an öyle bir canım yanmış öyle bir küle dönmüş ki ruhum, sanki bunları ben yazmıyorum, ben söylemiyorum. Bu sefer susamadım ben. Bu sefer alttan alamadım. Bu sefer krizlere girip görmezden gelemedim. Tak etmekten çıkmış bu olay. Ölmek istemekten çıkmış. Ki bilirsin ben öyle her şey de ölmek isteyen biri değilimdir ve ölmek isteyenlere de dellenen biriyimdir. Ve şu ölmek istemek değil şu biraz halimi anlatmak, biraz suskunluğumun sesini duyurmak ve biraz içimi dökmek istemek. Sitem etmiyorum asla, asla pişman da değilim. Vazgeçmekte değil ki bu. Anla işte ne olduğunu. Veda etmek de değil. Akan yaşlarla içimi akıtmak. Bir derdin olunca koşacak yine bu ben. Vallahi de billahi de koşacak. Biliyorum kendimi. Sen, sen bunları nasıl yaptın ki bana? Ben hala yanarken de sen diyorum. Zerrene kadar işlemişsin işte. Canıma can diye katmışım ben seni. Bak katmıştım demedim katmışım dedim. Sen anla işte. Herkesten sakındım. Iyi söyleyene de kötü söyleyene de hep bir cevabım oldu. Hep bir susturma içerisinde oldum. Ben nelere katlandım hiç haberin olmadı ki. Ben nelerle ve kimlerle savaştım da kaybettim hiç bilmedin ki. Biliyor musun? Boş ver bilme. Ben öyle zaten yaptıklarımı söyleyip övünecek biri de değilim. Ben karanlık yanımla sende aydınlık bulmuştum. Işık vurmuştu o simsiyah o zifiri karanlığa. Şimdi ise orayı sen soldurdun. Sen söndürdün ışığı. Vicdan yap ya da bana acı istemiyorum. Ben artık boğulurken sen bazı şeyleri bil istiyorum. Anlamasan da olur be. Inan olur. Yeter ki bil. O bile kafi. Eden bulacak, demiyorum. Bul istemiyorum. Ben canımı nasıl yakıp yıktığını bil istiyorum sadece ulan. Çok mu? Şu yaşadıklarımın yanında çok mu ha? Neyse. Neyse, canın sağ olsun ulan. Gülümse ve mutlu ol be. Ve bil. Sadece bil. Benden bu kadar, olabileceğin bu kadarı bu. Hepsi değil. Dedim ya, sadece bil..."
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.