NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

Kadınlar klubü adlı orospu sitenin anasını sikeyim.

Kadın kemale ermiş bir iblistir.
Kadın şeytanın enstrümanıdır.

En çok üzüldüğüm nokta ise senin o bağrına temiz diye bastığın belki de amını yaladıgın o kadının kukusuna 700 yarak girmiş ama haberin yok ERKEK kardeşim. KANDIRILIYORSUN
KANDIRILIYORSUN!

KANDIRILIYORSUN!

Güvenme kadına! Her gün dövün. Diktirmişse boşa gitmemiş olur dayak, diktirmemişse analcı oralcı değilse bile kadın hakeder dayağı. Ağzını burnunu kır kahpenin.
Feministler kadın erkek eşitliğini falan savunmuyor. Eğer öyle olsaydı kızlık zarı diktirmelerine karşı cıkıp ne olursa olsun eşini kandırmanın yanlış oldugunu söylerlerdi. Ama kahpenin dölleri aksine savunuyorlar. Gloria steinem bir sürtüktür. Feministler orospudur.

Her boku yeyip sonra sözde pişman olup diktirip benim geçmişimi sorgulayamazsın diyen o senin ağzını sikerim beyoğlu feministi Senin o pembe sacını alır ağzına sokarım orospu cocugu

- Peki hocam napacagız herkes mi orospu
-Baştan konuşacaksınız kardeşim baştan bırak evliliği cıkmadan evvel diyeceksin ki ben temizim veya değilim böyle böyle birini istiyorum bana yalan söyleme durduk yere uğraştırma beni böyle kabul et veya etme diyeceksiniz. Buna rağmen orospuluk yapıyorsa orasını Allaha bırakın. Allah onun anasını sikmeyi iyi bilir.

Kızlık zarı diktirmiş veya anal oral yapıp bakireyim diyip kandıran biriyle evlenmenin kötü yanı : SADECE PATLAK BİRİYLE EVLENMENİZ DEĞİLDİR. AYNI ZAMANDA BİR OROSPU COCUGU, EŞİNE YALAN SÖYLEYEN VE İÇTEN PAZARLIKLI BİR KEVAŞE İLE EVLENMİŞSİNİZ DEMEKTİR Kİ BU KADINDAN ANA DA OLMAZ EŞ DE OLMAZ.
GİDİN DÜRÜST OLUP HERŞEYİ ACIKLAYAN KİŞİYLE EVLENİN DAHA İYİDİR SAYGI DUYARIM
BENİM SAYGI DUYMADIGIM KISIM orospu cocuklugu yapıp insanların birbirlerini kandırması
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.