NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

Sevgili Birtanecik şeker arkadaşım, kankam Elif ;
Seninle iyi kötü bir sürü günümüz geçti. Birlikte ağladık, birlikte güldük. Her günümüz birlikte geçti. Hareketlerimiz bile birbirine benziyor. Sen benim için çok ama çok değerlisin. Bunu hiiç unutma :)
Tam 7 yıl oldu biliyor musun? Tam 7 yıldır birbirimizi tanıyoruz ve can dostuyuz. Kankalarız...
Tabi ki iyi günlerimiz kadar kötü günlerimiz de oldu çok ağladık, çok kıskandık birbirimizi çok darıldık birbirimize. Allah'a şükür o günler de bitti nihayet...
Bu günlerimizde özellikle bu olay günlerinde birbirimize hep destek çıkıyoruz, birbirimize çok iyi geliyoruz. Bence ben senin değerini bilmeliyim, e tabi sen de benim değerimi...
Kardeşim oldun sen benim resmen benden 1 ay 2 gün güçük gardaşım oldun bana abla dee...
İşte yine bir doğum günü bir yaşına daha girdin işte. Bir yıl yaşlandın....
Her neyse uzatmayalım. Doğum gününü en içten dileklerimle kutluyorum arkadaşım. Seni çok çok çok sevdiğimi unutma. Nice mutlu yıllara!
!NOT!= Hediyeni unutmadım :D

Yazan= Nesliiş Yazılan= Elooş
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.