NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

Erden, sana sen farklısın demiştim evet hala da diyorum sen farklısın gündüz sinirlendiğim için başka şeyler demiş olabilirim belki..
Sana özledim yazdığım gün ben gidiyordum ama gitmedim burda kaldım senin için çünkü burda kalmak için tek sebebim sendin ve iyi ki de kalmışım seni daha iyi tanıdım sana daha çok yaklaştım , seni sevdim.
Sen bana en kötü anımda o kadar iyi geldin ki varlığına şükrettim. Seninle bir ilişkiye başladığıma pişman değilim. Ve şunu bilmelisin ki seni gerçekten sevdim halen de seviyorum.O ilişkide ikimizinde hataları vardı ben elimden geldiğince düzeltmeye çalıştım ama yeterince düzeltememişim sanırım. Burada kalmak için tek sebebimin sen olduğunu söylemiştim ama şimdi sen yoksun artık kalmam içinde bir sebep yok.
Seninle herşeyi yapmak çok güzeldi konuşmak gülmek hayal kurmak.. Hayallerimiz vardı minik bir oğlumuz olacaktı..Puding yapacaktık..Hayvanlarını sevecektim..Bana çikolata alacaktın.. :))
Biliyorum ayrılmış olabiliriz ama benim için sen hiç bir zaman bitmeyeceksin koca yürekli adam! ☺
Beni unutma olur mu?
#Seni hep seveceğim.♥
#Seni çok özleyeceğim.
#Kendine iyi bak..

     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.