NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

öncelikle merhaba sevgilim ,

bu yazıyı nasıl yazıcam sana bilmiyorum , çok ağlıyorum şuan , herşey biticek :( herşey :( ne e ödevin usta optisi ben kalıcak , nede berkenin sevgilisi rumeysa kalıcak , nede hiranın kız kardeşi rumeysa :(

vedalar hep bana zor gelir . sakın bak üzülme , seni çok seviyorum ama çok anlatamıycağım kadar çok
bugün e ödevde bir şahıs laf söyledi ve çok zoruma gitti , ona kafam takılmış bir şekilde opti cevabı sildim , opti cevabı silmenin yasak olduğunu bilirsin , silince beni de silicekler :( şimdi orda kalmamın hiçbir anlamı yok :( en iyisi gitmek , peki ya sen napıcaksın bensiz ? orası zaten ayrı bir konu , çok üzülme bari , sen üzülürsen ben nasıl yaşayabilirim ki ? sensizlik çok beter olucak
hirasız , kızkardeşimsiz de zor olucak :'(
belki de gitmem en iyisi , hep başıma birsürü olay geldi o sitede , artık hiçbişey istemyorum , hem okullar da açıldı 10. sınıf çok zor , gece geç saattlere kadar ödev yapıyorum , o sitede harcadığım zamanları süreleri ödevlerime ayırsaydım , şimdi daha iyi bir öğrenci olabilirdim :( internetmiş şuymuş buymuş umrumda değil , sadece okulum önemli geleceğğim önemli , eğer ölmezsem , yaşıyor olursam , seni bulucam , hirayı da bulucam , henüz herşey bitmiş değil , biliyorum şuan çok üzgünsün ama elimden başka bişey gelmiyor , gitmem en iyisi , seni çok üzdüm , daha fazla konuşamıycam , inan kelimeler boğazımda düğümlenmiş bir şekilde duruyor , sen bana layık değilsin , daha iyilerine layıksın , ki olucaksında , karşına benden iyileri de çıkıcak ,

ama eğer bir mucize olursa , hesabım silinmezse , yine dururmuyum sitede bilmem ,

sözlerimi nasıl sonlandırıcam onu da bilmiyorum , şu 3 gün seninle çok güzeldi , çok mutluydum seninle , ama bugün sonmuş , kendine iyi bak sevglim , beni unut timam mı ? hiç üzülme , benim için üzülmeye değmez.. ben eminimki karşına daha güzel daha iyi insanlar çıkıcak ,
neyse sözün bittiği yer işte burası
kendinize çok iyi bakın allaha emanet olun .
sizi seven ;rumeysa..
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.