Online note taking app - Notes.ionotes

Fast | Easy | Short

Online Note Services - notes.io

Nicholas Vance, 4 Kasım 1991 günü saat gece 04:11'de Los Santos All Saints Hospital da doğdu. Annesinin adı Abigail babasının adı Henry'dir. Çok mutlu bir çocukluk geçirdiği söylenemez. 4 yaşına geldiğinde, babasını bir trafik kazasında kaybetmiştir. Nicholas bu duruma çok üzülmüştür, ne kadarda küçük olsa bir daha asla babasını göremeyeceği düşüncesi onu bitirmiştir. Annesi, Nicholas'ı çok severdi onun iyi bir geleceğe sahip olması için ek işler yapıyor, bütün gün çalışıyordu. Nicholas, 14 yaşına geldiğinde liseye başlamıştır. Ne kadar çok sakin olsa da sınıf arkadaşları ilkte onu aralarına almamışlardır. Sonrasında zamanla Nicholas'ın sakinliği onların dikkatini çekmiştir ve Nicholas'ı aralarına almışlardır okul hayatı bundan sonra güzel gitmeye başlamıştır, ilk defa hayatında bir şeylerin güzel gittiğinin farkına varmaya başlar ve yıllar geçer. Nicholas, son sınıfa gelmiştir mezun olacaktır Nicholas arkadaşalarından, kurduğu güzel dostluklardan ayrılmak hiç istemiyordur. Nicholas son sınıftan mezun olur ve Üniversite sınavlarına hazırlanmaya başlar dersleri o kadar üst düzey olmasa da sözeli iyi bir çocuktur bir kaç ay sıkı çalışmayla ve Annesinin destekleriyle sınava hazırlanmıştır ve sınava girip sınavda istediği üniversiteyi kazanmıştır. Annesi, Nicholas'ın büyüyüp güzel şeyler başardığını gördüğü için çok mutludur. Nicholas üniversite tercihlerini yapar ve tercihleri sonuçlanır yaptığı tercihlerden Polonya çıkar ve internetten Polonya'ya uçak bileti alır ve annesiyle son gününü güzel geçirmek için annesini akşam yemeğine çıkartır. Uçağı sabah saat 8'dedir sabah olur ve Nicholas uçağına yetişmek için sabah erken saatte 7'de evden çıkar. Polonya'ya vardığında üniversitesinin yerini arar ve bulduğu zaman üniversiteye yakın bir yerde kiralık ev bulur. 4 yıl boyunca bulduğu o evde tek başına kalır üniversitede çok arkadaş edinmiştir fakat Los Santos'a geri döneceği için hepsi geride kalacaktır. Nicholas 4 yılın ardından başarıyla üniversiteyi bitirir ve Los Santos'a geri döner. Los Santos'a döndüğünde bir sabah gazate de LSPD başvurularının açıldığını duyar ve öğlen saatlerinde LSPD binasına gidip polislik için başvuruda bulunur.
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.