Online note taking app - Notes.ionotes

Fast | Easy | Short

Online Note Services - notes.io

*:full_moon_with_face: 2 adet private Gold tr cc: **60₺**, Private platinum cc **60₺**, Declined'e new live kart, Checklenir verilir, Yüksek limit.

:full_moon_with_face: Avea,ttnet, süperonline, doping, fatura ödemesi yapılır, Sadece **%30** ile.

:full_moon_with_face: Vodafone açık hat sadece, **16.99$** Açık hatlar kapanmama garantisi ve ek olarak 250DK + 250SMS +500MB net paketi ile size geliyor. Hemen sipariş vermek için - https://w4a.club/cart.php?a=add&pid=41.

:full_moon_with_face: Avea açık hat sadece, **19.99$** Açık hatlar kapanmama garantisi ve ek olarak 250DK + 250SMS Veee yanında 3 aylık net paketi Yani 10GB net paketi bizden, Hemen sipariş vermek için - https://w4a.club/cart.php?a=add&pid=66.

:full_moon_with_face: Avea tl bakiyeler marketimize eklenmiştir, Avea tl bakiye faturalı hatlarımızdan faturasız hatlara transfer edilebilmektedir, Avea tl bakiye şuanlık sadece 50₺ bakiye olarak hattınıza gelmektedir, Fiyat sadece **7.99$** - https://w4a.club/cart.php?a=add&pid=42.*

*:full_moon_with_face: Aliexpress, Hepsiburada, Supplementler, Vatan computer, N11, Trendyol, Mediamarkt, İstanbul bilişim, Morhipo, Koton, Gittigidiyor, Live account hesaplar, Frauda takılmamış hesaplar, Yüksek order geçilmiş hesaplar; https://w4a.club/cart.php?gid=2 - Sadece **0.50$**

:full_moon_with_face: +60 adet account base, Aliexpress, Hepsiburada, Supplementler, Vatan computer, N11, Trendyol, Mediamarkt, İstanbul bilişim, Morhipo, Koton, Gittigidiyor, Onaylı hesap base mailpass, Önceden ship geçilmiş hesaplar, Frauda takılmamış yüksek güvenlikli hesaplar; https://w4a.club/cart.php?gid=5 - Sadece **14.99$**

:full_moon_with_face: Net cafeyi, Sanal sunucu, VPN devri eskide kaldı, Sizler için ghost olarak özel yarattıgımız, Rootlanmış telefonlarımızı sunuyoruz, Bunun adı ise, Shipping phone, Sizlere özel olarak almış oldugumuz telefonlara, Root atıyoruz, Özel yazılım yüklüyoruz, Konum ve takip çiplerini etkisiz hale getiriyoruz, Ve ship geçilebilecek kıvama getiyoruz :), Kısaca bu telefon'la ship yapabileceksiniz, Bitmedi yanında vodafone açık hat hediye olarak geliyor, Gizliliginizi bırakmayın, Size özel olarak geliyor bu telefon, %100 Ghost garantisi veriyoruz, Telefon'lar legal alınıp, Yeniden imei atılıp özel yazılım yüklenmektedir, Modelini felan sormanıza gerek yok 1 yıl sizi idare eder, En son sattıgımız bir ship telefonu olarak J2 Modeli gönderdik, Kısaca siz model işini düşünmeyin, Kasmadan donmadan ship yapabileceginiz modeli bizler seçip, Ayarlarını yapıp yolluyoruz, Açık hat mobil veri ile shipinizi yapabileceksiniz, Sorun yok:) Ne kadarmı? **99.99$** Hemen sipariş vermek için tıklayınız - https://w4a.club/cart.php?a=add&pid=43.*
*:full_moon_with_face: Ben telefonda ship yapamıyorum, Diyorsanız ozaman size vınn yolluyalım,Tak pc'ye Kullan gitsin ne şebeke derdi ne konum derdi var :smiley: T-MAC ayarı ile birlikte size özel, Bir adet usb wireless gönderelim, Açık hattınızı takın ve shipinizin keyfine bakın, Ayrıca vınn sayesinde, 192.168.1.1 sayfasında, Vınn'a takılı olan hatın gelen sms'lerini görebileceksiniz, Veya sms'de gönderebileceksiniz, T-MAC sayesinde gizliliginizi elde bırakmassınız, Net cafelere gerek kalmadan kendi wifiniz, Üzerine VPN Gerek duymadan, Birde bu özelligi deneyin, Sadece **14.99** - Hemen sipariş vermek için - https://w4a.club/cart.php?a=add&pid=44.

:full_moon_with_face: Steam 50₺ wallet code **7.99$**, Steam 100₺ wallet code **17.99$**, Steam 200₺ wallet code **29.99$**, 50.000 Joypara code **7.99$**, 3620RP - Riot Poin **12.99$**, 6450RP- Riot Poin **19.99$**, Kodlar legal alınmaktadır, Sınıırsız stok veriyoruz; Hemen sipariş vermek için - https://w4a.club/cart.php?gid=12**:full_moon_with_face: W4A.CLUB tarzı, Carding üzerine Method, account, Herşeyinizi satabilecek Bir site istiyorsanız, Sıkıntı yok size w4a.club tarzı gibi bir shop sistemi, Kurarız, İstediginiz şekilde ödeme alırsınız, İstediginiz şekilde fatura kesebilirsiniz, W4A.CLUB'un aynısı ama logo ve renk deişikligi yaparız, Güzel bir domain üzerine kaydederiz, Hosting üzerinede degil ha, Güzel bir sunucu üzerine kaydederiz, Coinbase üyeligide açarız, Ondan sonrası sizde :smiley: Sunucu + Tema + Alan Adı + diğer optimize ayarları kurulum sadece **99.99$** Herşeyinizi dört dörtlük teslim edicez, Ondan sonra sadece admin panelinize girin, Sipariş almaya başlayın, İlk ay sunucunuz bizden, Ondan sonra ki her ay 5€ sunucu parası ödersiniz, Bu hizmeti hemen sipariş vermek için - https://w4a.club/cart.php?a=add&pid=53 - Demo göstermeye gerek varmı tıpatıp, W4A.CLUB gibi.

*:full_moon_with_face: İnstagram takipçi satışımı yapıyonuz, İnstagram satışı yapabilmek için, Bu devirde insanlara ödeme olarak daha fazla seçenek sunmanız gerek biz size +100 ödeme seçenegi ile müşterilerinize kolaylık saglıyoruz, Panel degil ha bu sadece instagram satışı yapabilmek ve fatura kesebilmeniz için kullanılmaktadır, Bu site sayesinde fatura kesebileceksiniz, Müşterilerinize özel ödeme seçenekleri sunacaksınız, Herşey otomatik müşteriniz ürünü sepete ekler ve satın alır, Ödeme yaptıysa sistemde ödenmiş olarak gözükür ve sizde keyfinize bakarsınız :smiley: Takipçilerini yollarsınız, Destek biletide ekleriz, Destek talebide atarlar :smiley: Kısaca instagram takipçi yapabileceginiz sistem istiyorsanız, Sizlere bunu yapabiliriz. Herşey dört dörtlük olacak şekilde, **99.99$** Ondan sonra her ay sunucu parası ödersiniz, 5€ Hemen sipariş vermek için- https://w4a.club/cart.php?a=add&pid=54 - Demo kısa süre içerisinde yayınlanacaktır.

:dollar: Ödeme yolu; - W4A.CLUB Bakiye, -Bitcoin, - Cepbank, - Fastpay, - Mobil Ödeme.*
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.