Online note taking app - Notes.ionotes

Fast | Easy | Short

Online Note Services - notes.io

Vin Diesel, Dominic Toretto ve Paul Walker üçlüsünün başrolünü üstlendiği Hızlı ve Öfkeli serisi, 6.filmi ile karşınızda. Bugüne kadar çıkan 5 Hızlı ve Öfkeli filmi de milyonlarca kişi tarafından izlendi. Serinin 5.filminde kazandıkları milyonlarca doları doyasıya harcayan kafadarlar, artık paradan daha fazlasını; ailelerini istiyorlar. Saklanmadan, hiç kimseden kaçmadan sürecekleri bir hayat, onlar için hiçbir şeye değişilemeyecek kadar önemli. Onlar bu arzu içindeyken Hobbs, dünyadaki suç örgütlerine karşı savaş açar. Hobbs, özel yetiştirilmiş askerlere sahiptir. Hobbs'ın ordusuna karşı savaş veren oyuncularımız, yine mükemmel bir film sunmaktadır.

Film 2010 yılının Şubat ayında başlayan çalışmaların sonucu olarak İngiltere'de 17 Mayıs 2013 tarihinde vizyona girdi. Diğer ülkelerde ise 24 Mayıs 2013 tarihinde vizyona girmeye başladı. Film; Glasgow, Los Angelas ve Kanarya Adalarında çekilmiştir. Aksiyon filmleri arasında güçlü animasyonlar ve senaryo ile Hızlı ve Öfkeli 6 vazgeçilemez olacak..
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.