NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

Senam/Senoşuumm❤
Öncelikle bizi tanıştıran erdeme teşkürlerimi sunuyorum.Hayırsız çıktı o da doktorum doktorum dedi gitti.Bir hayır işledi senle beni tanıştırdı ❤ Tanıştırırken bana dedi ki çok iyi ve sevecen bir bağyaann.Gerçekten de öyle :* Hep benim ve melinin iyiliğini istedin çok teşekkür ediyorum.Kızım sen başkasın herkesten herşeyden.Dur dicem ama gitmek zorundasın-,- Ama arada bir gel gözy ben iyiyim de yeter ❤ Bedenim senle değil ama kalbim ruhum seninle.Her zaman yanındayım bitaneemmm ❤ Hayatında hep iyi insanlar olsun ve senin kıymetini bilsin ❤ Herkes herşey yalan ama GözMelSen' kardeşliği gerçeekk.İyi ders çalış iyi hazırlan.Hayallerin gerçekleşir umarım kardeşim ❤ Allaha emanet ol.Beni unutma dicem ama unutmazsın :) Kanka la ben tanıştığımız zamanı hatırlamıyorum :( affet be -,- haa doom günümde gel lütfen tarihi 27/10... Şimdi 10.ay hangisi diye sayarsan Ekim uğraşma :D senOOOşuumm seni çok seviyoruumm
Evde Kalmış Kızlar Kulübü Üyesi/Kurucusu
Gözy❧
Bitanecik gardaşın :***
GözSen❧❧❧
Bizden bir kaç hatıra
https://i.resimyukle.xyz/H7z77.png
https://i.resimyukle.xyz/0ONbf.png
https://i.resimyukle.xyz/b68Q5.png
https://i.resimyukle.xyz/fRQ0z.png

Doktorun

     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.