NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

cn vừa rồi đi với bạn đi ngang qua thấy quán khá đông nên ghé vào thử
không gian quán khá kín và không có điều hòa nhưng thấy quán dùng quạt hơi nước thấy nhân viên bỏ đá vào nên ngồi gần quạt cũng mát, bù lại không gian tầng 1 trang trí giá xinh xắn nhờ mấy bức tường tranh
món ăn ra hơi lâu nhưng quán đông mà mình lại vào sau nên cũng chấp nhận
được cái nhân viên tư vấn món nhiệt tình vui vẻ
đến quán này nhân viên tư vấn mình nên ăn pad thái nên cũng gọi 1 phần thập cẩm đầy đủ ăn thử thấy rất vừa miệng, món này quên chụp hình vì lo ăn quá
khoai viên 1 dĩa 8 cục mà 35k ăn 2 người hơi nhiều, mình ăn đến cục thứ 3 là hơi ớn r`, còn lại con bạn xử hết 5 cục vì khoái :))
gà chiên được thôi chứ không vừa vị mình lắm
mà quán đông chỉ thấy có 2 bạn nv phục vụ chạy tới chạy lui không kịp ngớt thấy mà tội
góp ý chủ quán có đọc được thì nên tuyển thêm nv cho mấy bạn đỡ mệt bớt nha
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.