NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

tegenwerkende krachten: wrijvingskracht - tussen de stam en de weg
Constante snelheid beweging: totale trekkracht = alle tegenwerkende krachten samen -->
Totale trekkracht - alle tegenwerkende krachten = 0 Newton.
Arbeid hangt af van de kracht waarmee je trekt & van de afstand waarover het voorwerp verplaatst wordt.
arbeid = kracht * afstand - W (Nm) = F (N) * s (m)
Tegenwerkende krachten kleiner maken: 1. luchtweerstand: stroomlijnen, 2. rolweerstand: harde banden (of wielen) over een harde vlakke ondergrond, 3. wrijvingskrachten: Door oppervlakken te smeren langs elkaar wrijven. Als deze kleiner zijn hoef je ook minder arbeid te verrichten.
Takel: de kracht wordt 2x zo klein, en de afstand 2x zo groot.
De verkleining in kracht is gelijk aan de vergroting in afstand.
Opgenomen vermogen is gelijk aan de hoeveelheid elektrische energie die motor per seconde opneemt -->
P_op = U * I
Nuttig vermogen is de hoeveelheid arbeid die de motor per seconde verricht --> P_nut = W / t ( E = P * t )
Rendement = E_nut / E_op * 100%
P_nut / P_op * 100%
Diesel- en benzinemotoren worden verbrandingsmotoren (chemische energie) genoemd omdat er een brandstof in wordt verbrand.
Elektromotor verbruikt elektrische energie.
In je lichaam: spieren (chemische energie) uit je voedsel

Werking benzinemotor (viertaktmotor, vier 'slagen' om de motor arbeid te laten verrichten)
1. Aanzuigslag - de zuiger gaat naar beneden en zuigt via de inlaatklep een mengsel van lucht en benzinedamp de cilinder in.
2. Compressieslag - de zuiger gaat omhoog; het mengsel van lucht en benzinedamp wordt nu sterk samengeperst.
3. Arbeidsslag - een elektrische vonk van de bougie ontsteekt het explosieve mengsel van benzinedamp en lucht. De benzine verbrandt snel en de temperatuur in de cilinder wordt opeens veel hoger. Daardoor neemt ook de druk in de cilinder sterk toe. Door die grotere druk wordt de zuiger krachtig naar beneden gedrukt: er wordt arbeid verricht.
4. Uitlaatslag - de zuiger beweegt omhoog en drukt de verbrandingsgassen via de uitlaatklep de cilinder uit.

De cilinder is na de arbeidsslag gevuld met hete verbrandingsgassen. Bij uitlaatslag verdwijnen die gassen door uitlaat. De warmte die naar buiten verdwijnt, is *afvalwarmte*

De eenheden van arbeid (Nm) en van energie (J) zijn aan elkaar gelijk.

     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.