Online note taking app - Notes.iowhat is notes.io

Fast | Easy | Short

Online Note Services - notes.io

https://www.indir.vip

Öncelikle herkese Selam. OEP17v4 çalışmaları bitti. 2-tane Link var biri Dosyalar diğeri ise Edit
ikisinide indirin. Daha sonra önceki kurulumlar gibi yapıcaksınız. Sıfır oyunun üzerine bu dosyaları atıcaksınız
Daha sonra Edit dosyasını Belegelerimden Konami/PES17/save klasörüne atın.
sonra istediğiniz Yamaları Mod seçiciden seçip aktif ettikden sonra oyuna girebilirsiniz.
Aktif etme işleminde Stad Paketini sonda seçip aktif edin, eğer seyirci kaldırma ve replay logo kaldırma
yamalarınıda eklerseniz ozaman sondan ilk scoreboard yaması sonra replay logo kaldırma daha sonra stadyum en sondada seyirci kaldırma
seçerek aktif edib sorunsuz oyunu oynaya bilirsiniz.
Peki OEP17v4-de ne değişikler var? İşte bunlar.
1- En son sürüm oynayanlar bilir mod seçiciden yama eklemeden daha download klasöründe 30.35 yama vardı. yani Yamaların sayısı azaltıldı.
2- Stadyum paketi değişti.(4 büyükler ve diğer stadlar aynı pakette ve birçok stadların dişardan görünüm animasyonlarıda var.)
3- 1 Liglerin (TFF Dahil) Menajerler,Forma Numaraları Güncellendi.
4- Azerbaycan Takımlarından Sebail FK logo değişti, Keşle FK eklendi.
5- Diğer Avrupa Takımları Güncellendi.
6- Tezahurat Mod Seçiciye eklendi.

http://www.mediafire.com/file/xupmmzir7jfl33l/OEP17v4+-+%5BAll+In+One%5D+Hepsi+Bir+Arada.rar

http://www.mediafire.com/file/4nrm6ea2ank2aiw/OEP17v4+EDIT.rar

Editi Oyunun içindeki Belgelerim Konami save dosyasının içine atın

OEP17v4 AIO Link Dosyasını oyunun kurulu olduğu yere atın işlem bu kadar
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;

Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesio

Regards;
Notes.io Team

     
notes.io background
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.