Online note taking app - Notes.ionotes

Fast | Easy | Short

Online Note Services - notes.io

Faruk ya sen şimdi neden böyle yapıyorsun? Seni engellemek istemiyorum seninle konuşmak ıstiyorum ama sen hep baska kızlara gidiyorsun. :( Benim canımı akıtıyorsun. Seni çok seviyorum çok özlüyorum ama sen böyle yapınca küsme tarafım ağır basıyor sonra sana küsüyorum ama hiç arkamdan gelmiyorsun :(. Başka kızlarla konuşuyorsun onlarla konuşurken beni unutuyorsun sonra beni sevdiğini söylüyorsun sonra ben de inanmıyorum işte. :( Ben sana kuzum birtanem canım demek ıstiyorum. Senin de bana demen gerek ama hep başkaları diyor sana. Niye biz güzel güzel geçinemiyoruz biliyor musun çünkü sen ayran gönüllüsün. Bu kadar da olmaz ama ya bir dur yani tamam seviyoruz dedik ama biz de insaniz yani sinirleniyorum ben böyle olunca kıskanıyorum sen de inadına yapıyorsun. Başka kızlarla konuşacaksan bana seviyorum deme. Beni seviyorsan da başka kızlarla konuşma. Tabii bunun ikisini de yapamayacaksın bunu biliyorum. Keşke Cihan olarak kalsaydın. Bazen Cihanı daha çok seviyormuşum gibi geliyor. Ama önceden beni kandırmıştın ya şimdi de kandırıyorsan? Sen çok kötü bir yalancısın. Sevmicem artık seni ben. Oturup ağla artık Tuğbiş gitti diye. Yok sana Tuğbiş falan!! Çok sinirleniyorum ya :( kanka ayağına kızlarla oh oh maşallah neler konuşuyorsunuz belli değil. Sonra suç Tuğba da oluyor. Önceden seni bırakmışım sana kötü davranmışım diye. Bütün suç sende işte. Dur daha bitmediiii. Sonra gidiyorsun o oyunlarla da kızlarla konuşuyorsun. Sonra bana diyorsun geleceğimizi kirletme diye. Kim kimi kirletiyor acaba? Bana o kadar kızıyorsun bana hakaret ediyorsun beni kendi istediğin gibi yapmaya çalışıyorsun beni oyuncak gibi kullanıyorsun resmen. Yüzsüz olan benin ama orada haklısın çünkü her seferinde sana geri dönüyorum. Senin o kadar yaptıklarına rağmen tıpış tıpış yine sana yazıyorum. Sevmesem umrumda olmazdın. Keşke de sevmeseydim. En azından kalbim rahat atardı da hasta olmazdım. Bunu okuduktan sonra engelleyeceğinden adım kadar eminim. Engellersen de engelle.
Bb.
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.