NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

Nerden başlasam ki skshakab senin gibi 50 satır da yazamam lan ben .d
Neyse 2.yılımız bugün çok mutluyum :) seni tanıdığım için, seni sevdiğim için, bana sevmeyi sevilmeyi öğrettin için çok teşekkür ederim❤Her ne kadar arada kavga edip konuşmamazlık olmuş olsa da bugün gene beraberiz ve gene sevgilimsin, ikimiz de son barışmadan sonra daha da olgunlaştık eskilerden bahsetmicem bile :) Ne kadar çok sevdiğimizin ne kadar çok aşık olduğumuzun farkına vardık aslında iyi ki engel atmıştım sana o zaman farkında varmıyacağımıza eminim .d
Bağımlı oldum sana resmen bir gün konusmasak birkaç yıl konuşmamışız gibime geliyor.Şöyle bir sözle tamamliyim lafımı : Sensiz bir gün bile geçirmek, senin olmadığın bir dünyayı düşünmek bile istemiyorum. Hayatıma güneş gibi doğan kadın, seni her şeyden vazgeçecek kadar çok seviyorum❤❤
Mutluluğun ne olduğunu senden öğrendim resmen sayende bıktığım usandığım hayatıma bir güneş gibi doğdun
Yaşamayı seni bana getirdiği için, seni de yaşamıma anlam kattığın için çok çok seviyorum❤
Sevdiğim senin her an her saniye gölgen olmak istiyorum.Sen ben geleceğimsin, Bunu en baştan beri çok iyi biliyorum seni çok seviyorum meleğim❤❤(Kendim uydurdum :))
Seni çok ama çok seviyorum bitanem iyi ki varsın ve 2.yılımız kutlu olsun ❤
27.04.2016∞
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.