Online note taking app - Notes.ionotes

Fast | Easy | Short

Online Note Services - notes.io

Bak şimdi
FatalEror hesabımda
Yani o hesapta
o hesabımı, eodevdeki ilk hesabım
o hesap aslında gerçek sahibinin ismi sidar.. Benim sınıf arkadaşım
Şimdi sidar benim okuldaki en iyi dostumdu.. Ve ben bir süre okula gitmeyince o çok gelirdi bizim eve birlikte pc ye oturup bir şeyler yapardık
Onun eodev hesabı vardı yani fataleror hesabı
O hesapta daha çözdüğü soru sayısı ya 3 tü yada 5 di
Bende ondan şiftesini aldım ben onun yerine devam ettim 20 - 30 tane çözdüm millet mesaj atıp ismimi sorunca sidar dedim.
Sidar deme sebebim ise o hesabı sidar girecek demiştim zaten ama bi daha girmemişti sidar..
sonrada modluk teklifi geldi MR1AY dan ismim pp de sidar idi Oda bana sidar diye hitap edince sesimi çıkarmadım o kadar ciddiye almadım siteyi
sonra sitede her giderek milletti tanımaya başladım sonra görevler filan aldım ama yinede ciddiye almadım.. gerçek ismime ne gerek var dedim. Böyle gerçek dostluklar edineceğimi bilmiyordum
Herneyse işte ben yaşım ilerledikçe artık birşeylerin farkına varıyorum..
Yanlış yaptığımı ve her giderek herkesten soğumaya başladım
Daha sonra 5-6 ay önce cesaretimi toplayıp abiye herşeyi tüm gerçekleri anlattım..
Sağolsun oda anlayışla karşıladı hatta gülerek beni dinledi çok mutlu olmuştum o zaman
daha sonra kaç kezdir söyleyeceğim diyorum artık dayanamıyordum.. Selim abi şahin abide biliyor beni abiye anlattığım gibi onlarada anlattım onlarda bana dedi önemli olan ismin değil karakterin dediler
Ama şunu diyebilirimki ismim ve soy ismim dışında herşeyim doğru..
Gerçekten çok çok pişmanım ama öyle oldu..
Bunu bu zamana kadar anlatmama sebebimde sizleri kaybedeceğimden korktuğumdan dolayı
Dün ise gürkan abiye danıştım.. Hatta dur konuşmayı ss almıştım
http://i.hizliresim.com/z3GGQg.png
Durum böyle Şulee..
Muhtemelen çok kızacaksın..
Ama sizi kaybedeceğim diye hep anlatamıyordum..
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.