NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

Hass & Associates Online Reviews: Under Övervakning - Jag Spy Med Min Lilla iPhone...

Det är inte bara regeringar som snooping på sina fiender online. Allt oftare par använder smartphone apps för att spionera på varandra, och chefer är noggrant spåra förflyttningar av sina anställda. Föräldrar är kontrollera digitala aktiviteten av sina tonåriga barn och seende som de möter.

Under de senaste veckorna rapporterades det har att en av de mest sofistikerade digitala spioneri verktyg infiltrerat regeringar, företag och privatpersoner i upp till sex år. Hacka mjukvaran känt kunde som Regin, tros vara skapandet av en västra underrättelsetjänst, stjäla lösenord, fånga skärmdumpar, lyssna på telefonsamtal och även återställa raderade filer.

Verktyget hacking lämnade något gömställe för sina mål, men numera du behöver inte vara en spioneri byrå som sofistikerade som CIA att samla en anmärkningsvärd mängd personlig information.

Digital spioneri har blivit en domesticerade verksamhet med en uppsjö av "stealth apps" tillgängliga snoka på otrogen partner och anställda som bunking off på företaget tid eller passerar på företagshemligheter.

FlexiSpy, en av de mest populära apps tillgängliga, erbjuder sig att hjälpa vanliga användare att "spionera på mobiltelefoner, mobiltelefoner och surfplattor". Som blurb på webbplatsen uttrycker det: "är din fru eller make otrogen mot dig? För att din psykiska och sexuella hälsa har du rätt att få veta om din partner är att vara ansvarig."

FlexiSpy hemsida påstår app kan lyssna och spela in live telefonsamtal avlyssna telefonen omgivningarna och läsa textmeddelanden och e-post. Det kan användas till gevär genom digitala bilder. App är installerad på telefonen för den person som är spionerade på. Det kan spåra telefonen användarens rörelser med hjälp av GPS och ta bilder av dess platser med fjärrkontroll.

Det finns många liknande apps nu. Det är inte bara storebror som nu är snooping, men män, fruar, föräldrar och chefer.

Så är buggning apps som FlexiSpy lagliga att använda i Irland? Bolagets hemsida säger att det är lagligt att installera på din egen telefon. Men användare rekommenderas: "Göra säker du har uttryckligt tillstånd från den person vars telefonnummer du kommer att övervaka... tvivlar, kontrollera dina lokala land lagar."

TJ McIntyre, specialist i Digital juridik vid UCD, säger att det finns ett behov av lagstiftning i Irland som vill täcka användningen av denna typ av spårning.

"Lagen i Irland är inte klart om detta," säger Dr McIntyre, ordförande på digitala rättigheter alliansen. "Det beror på vem som äger telefonen. Om du gör det till någon annans telefon utan deras vetskap det skadegörelse. Det är annorlunda om telefonen tillhör arbetsgivaren."

När används för att spionera på anställda, kan FlexiSpy övervaka och arkivera all kommunikation på mobiler och tabletter, inklusive Facebook-meddelanden, texter och e-post. Det kan också i hemlighet spela in ljud runt telefonen utan att användaren vet att det har aktiverats. Det spår också platsen för telefonen genom GPS.

Arbetsgivare är juridiskt tillåtet att övervaka de anställdas användning av e-post och internet upp till en punkt, men de är skyldiga att berätta först att det är en del av företagets policy.

Enligt riktlinjer från data skydd kommissionär "i avsaknad av en tydlig politik, anställda kan antas ha en rimlig förväntan om integritet i arbetslivet".

Spioneri apps har blivit populära, särskilt i Förenta staterna. Men i ett fall, en av deras säljare har förirrat sig på fel sida av lagen. StealthGenie påstods att hjälpa människor att fånga otrogen älskare genom att lyssna på deras telefonsamtal och spåra deras rörelser.

App, en gång installerat, skulle kunna övervaka samtal och texter. App kunde också aktivera enheten distans för att spela in samtal inom en radie av 15 fot. I en domstol i USA bötfälldes Hammad Akbar $500,000 för att sälja StealthGenie spionprogram som invaderar en ovetande offrets konfidentiell kommunikation.

Enligt TJ McIntyre, är några av de värsta intrång i privatlivet lidit av offer för misshandel eller av personer som har bara dela upp med en partner.

"Det är ganska vanligt efter ett par har delat för en av parterna att förfölja sina ex-partner, med sina lösenord, Facebook eller Google-konton. De kan få tillgång till deras information och spåra deras rörelser."

Använda stealth apps, stalkers kan ladda ner programvara som gör det möjligt för dem att följa deras offrets rörelser i detalj, läsa deras e-post och sociala medier inlägg och även låsa upp webbkameror så att de kan spionera på vad de gör i hemmet eller någon annanstans.

Oberoende på söndag i Storbritannien rapporterade nyligen en undersökning av offer för stalkning. Konstaterades att brottslingar är mer benägna att trakassera sina offer med hjälp av digitala sätt än i person.

Undersökningen fann att mer än hälften av offren fått kränkande meddelanden online, medan en häpnadsväckande 37pc hade sina digitala konton hackade.

Jennifer Perry, Digital Trust verkställande direktör, sade problemet eskalerande - med spionprogram stalkers kan tillgång till datorer, titta på vad folk skriver och aktivera webbkameror.

Kanske är det värsta intrånget i privatlivet "hämnd porr", där ex-partners lägga intima bilder av sin före detta älskare på webbplatser utan deras tillstånd.

Darius Whelan, universitetsadjunkt i juridik vid UCC, säger hämnd porr kan vara mycket svårt att stoppa. "Om bilderna är Inlagd på en ansedd webbplats, bör det vara möjligt att ha dem tas ner. Men många av webbplatserna med denna typ av material är vanhedrande.

"De är nog värd utomlands och det är mycket svårt att ha bilder som tagit ner, säger Dr Whelan.

Medan spionera apps kan vara ökar i popularitet, kan de ha många nackdelar, enligt privatdetektiv Liam Brady.

"Du måste komma ihåg att det är olagligt att peka på någon annans telefon," säger han. "Vi kan använda en av dessa apps om en förälder var orolig för vad deras barn gör, men du måste visa att du äger telefonen."Några av dessa program är inte så lätt att använda, och de kan vara lätta att upptäcka med en ikon som visar."

För att undvika intrång, varnas smartphone och dator användare att se upp för okända ikoner och inte klicka på okända länkar som anländer via e-post.

För att undvika snooping av chefer, ska anställda använda sina egna enheter och inte de av arbete. Och om du har en affär, det är inte tillrådligt att bära en smartphone alls.

Vem snooping

Det är allmänt underförstått att säkerhetstjänster, inklusive Gardai, kan få tillgång till vår privata Internetkommunikation i vissa fall.

Under de senaste åren har irländska data retention lagstiftning krävs telecom företag att samla in data om telefonsamtal, texter, e-post och deras platser och lagra den i upp till två år.

Detta var till följd av EU: S datalagringsdirektivet.

Framtiden för denna lagring av uppgifter är dock osäker efter EU-direktivet styrdes offside av den EG-domstolen som "stör på ett synnerligen allvarligt sätt de grundläggande rättigheterna respekten för privatlivet och skyddet av personuppgifter".

Separat nyligen avslöjades genom uppgiftslämnaren Edward Snowden att Storbritanniens underrättelseverksamhet byrån GCHQ var knacka data ansluta Sverige till det globala internet.

Detta innebär att innehållet i varje e-post, meddelande, internet-samtal och post allmän användning av internet kan lagras.

Du har blivit varnade...
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.