Online note taking app - Notes.iowhat is notes.io

Fast | Easy | Short

Online Note Services - notes.io

TOP 10 công ty vận chuyển hàng Trung Quốc về Việt Nam uy tín

<p>giữa những kh&oacute; khăn m&agrave; người nhập đặt h&agrave;ng China tại VN li&ecirc;n tiếp chạm ch&aacute;n phải đ&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; l&agrave;m sao để vận chuyển h&agrave;ng về VN nhanh &amp; b&igrave;nh an nhất. <strong>“Chậm H&agrave;ng” “Tắc Bi&ecirc;n” “Hỏng H&agrave;ng”,… </strong>l&agrave; c&aacute;c nỗi đau m&agrave; c&oacute; thể bạn đ&atilde; chạm mặt &iacute;t nhất 1 lần khi đặt h&agrave;ng Trung Quốc. h&ocirc;m nay Nhật sẽ chia sẻ cho ch&iacute;nh m&igrave;nh TOP 10 C.ty https://tipsorder.com/tips-van-chuyen/top-10-cong-ty-van-chuyen-hang-tu-trung-quoc-ve-viet-nam-uy-tin.html &quot; rel=&quot;noopener noreferrer&quot; style=&quot;box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(66, 139, 202); text-decoration-line: none;&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;giao vận h&agrave;ng China về nước ta uy t&iacute;n nhất tại VN gi&uacute;p cho bạn x&oacute;a đi nỗi lo chậm h&agrave;ng.</p>


<div class="wp-caption aligncenter" id="attachment_3045" style="box-sizing: border-box; clear: both; max-width: 100%; text-align: center; width: 810px; color: rgb(92, 92, 92); font-family: Nunito, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px;">
<img alt="TOP 10 c&ocirc;ng ty vận chuyển h&agrave;ng từ Trung Quốc về Việt Nam uy t&iacute;n nhất" class="size-full wp-image-3045" src="https://tipsorder.com/wp-content/uploads/2021/03/top-10-cong-ty-van-chuyen-hang-tu-trung-quoc-ve-viet-nam-uy-tin.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; height:auto; margin-bottom:1em; max-width:100%; vertical-align:middle; width:inherit" />

<p>TOP 10 C.ty giao vận h&agrave;ng từ Đ&agrave;i Loan Trung Quốc về việt nam uy t&iacute;n nhất</p>

</div>


<p>c&oacute; kh&ocirc;ng &iacute;t c&ocirc;ng ty cung cấp dịch vụ vận chuyển h&agrave;ng Trung – Việt, mặc d&ugrave; vậy giữa h&agrave;ng ng&agrave;n tập đo&agrave;n nhỏ mọc l&ecirc;n như nấm th&igrave; đ&acirc;u mới l&agrave; c&ocirc;ng ty hỗ trợ dịch vụ k&yacute; gửi h&agrave;ng h&oacute;a uy t&iacute;n nhất m&agrave; bạn n&ecirc;n trao trọn tinh thần. tiếp sau đ&acirc;y l&agrave; TOP 10 C.ty cung cấp dịch vụ giao vận k&yacute; gửi h&agrave;ng Trung Quốc uy t&iacute;n nhất [Cập nhật đến ng&agrave;y 18/03/2021]…</p>


<h2>ti&ecirc;u ch&iacute; đ&aacute;nh gi&aacute; c&ocirc;ng ty giao vận h&agrave;ng từ Đ&agrave;i Loan Trung Quốc về việt nam uy t&iacute;n</h2>


<p>trước khi n&ecirc;u ra 10 c&aacute;i thương hiệu đứng đầu trong ng&agrave;nh vận chuyển n&agrave;y th&igrave; Nhật muốn Anh chị em biết những ti&ecirc;u chuẩn m&agrave; Nhật sử dụng để đ&aacute;nh gi&aacute;.</p>


<ol>


<li><strong>tốc độ giao h&agrave;ng:</strong> Với bất kể c&ocirc;ng ty cung ứng dịch vụ n&agrave;o nhất l&agrave; c&ocirc;ng ty vận chuyển h&agrave;ng Trung Quốc về việt nam th&igrave; tốc độ giao h&agrave;ng lu&ocirc;n lu&ocirc;n l&agrave; ti&ecirc;u chuẩn h&agrave;ng đầu Nhật đề ra. t&igrave;nh h&igrave;nh chậm r&atilde;i h&agrave;ng, thất lạc lu&ocirc;n lu&ocirc;n l&agrave; nỗi đau đầu của những người mua h&agrave;ng.</li>


<li><strong>Kho nhận h&agrave;ng:</strong> Kho nhận h&agrave;ng tại Trung Quốc rất cần thiết khi ch&uacute;ng ta tự đặt đơn h&agrave;ng Quảng Ch&acirc;u Trung Quốc bởi ph&iacute; ship nội địa Trung Quốc tại c&aacute;c tỉnh lẻ l&agrave; rất cao. ch&iacute;nh v&igrave; vậy một c&ocirc;ng ty c&oacute; rất nhiều kho nhận h&agrave;ng sẽ gi&uacute;p bạn tiết kiệm ng&acirc;n s&aacute;ch v&agrave; chi ph&iacute; được khoản ph&iacute; ship n&agrave;y.</li>


<li><strong>Minh bạch:</strong> đ&acirc;y l&agrave; yếu tố bắt buộc với c&ugrave;ng 1 c&ocirc;ng ty hỗ trợ dịch vụ lu&acirc;n chuyển chuy&ecirc;n nghiệp. Bạn cần chọn lựa c&ocirc;ng ty c&ocirc;ng khai minh bạch h&agrave;nh tr&igrave;nh h&agrave;ng h&oacute;a, c&oacute; c&ocirc;ng cụ theo d&otilde;i, c&oacute; đội ngũ CSKH chuy&ecirc;n nghiệp, nhiệt t&igrave;nh, bổ trợ 24/24 c&agrave;ng tốt.</li>


<li><strong>Ph&iacute; dịch vụ:</strong> Ph&iacute; dịch vụ kh&aacute; quan trọng nhưng Nhật để n&oacute; xếp thứ 4 l&agrave; bởi đ&acirc;u phải cứ ph&iacute; đắt l&agrave; một trong những loại dịch vụ tốt hay ph&iacute; rẻ l&agrave; chọn. Bạn cần t&igrave;m một dịch vụ c&oacute; ph&iacute; tốt đi c&ugrave;ng theo với chất lượng</li>


<li><strong>cam kết dịch vụ:</strong> những đơn vị uy t&iacute;n lu&ocirc;ng cam kết dịch vụ của ch&uacute;ng ta, th&ocirc;ng thường họ sẽ ho&agrave;n tiền 100% gi&aacute; trị deals so với c&aacute;c lỗi do bọn họ g&acirc;y ra khi giao vận h&agrave;ng về nước ta qua cửa khẩu Đ&agrave;i Loan Trung Quốc</li>


<li><strong>C&oacute; trụ sở c&ocirc;ng khai:</strong> C.ty dịch vụ vận chuyển h&agrave;ng từ Trung Quốc về VN uy t&iacute;n đc chọn lựa cần c&oacute; trụ sở thao t&aacute;c l&agrave;m việc thắt chặt v&agrave; cố định v&agrave; được c&ocirc;ng khai</li>

</ol>


<p>Ngo&agrave;i ra c&ograve;n &iacute;t nhiều ti&ecirc;u chi kh&aacute;c Nhật d&ugrave;ng l&agrave;m xếp hạng LIST c&ocirc;ng ty hỗ trợ dịch vụ vận chuyển h&agrave;ng từ China về VN uy t&iacute;n nhất. C&ograve;n sau đ&acirc;y l&agrave; danh s&aacute;ch c&ocirc;ng ty m&agrave; bạn cũng c&oacute; thể <strong>“chọn mặt gửi v&agrave;ng”</strong></p>


<h2>TOP 10 C.ty hỗ trợ dịch vụ lu&acirc;n chuyển h&agrave;ng từ Đ&agrave;i Loan Trung Quốc về nước ta uy t&iacute;n</h2>


<h3>TOP 1 – WeLog</h3>


<p>đ&acirc;y l&agrave; một c&ocirc;ng ty rất mạnh trọng ngh&agrave;nh nghề dịch vụ vận chuyển h&agrave;ng China tại VN với 2 trụ sở tại TP.HCM, trụ sở ch&iacute;nh tại thủ đ&ocirc; h&agrave; nội.</p>


<p>ưu thế của Welog đ&oacute; l&agrave; c&oacute; khối hệ thống c&ocirc;ng cụ l&ecirc;n giao dịch k&yacute; gửi văn minh, minh bạch dễ d&agrave;ng theo d&otilde;i qu&aacute; tr&igrave;nh h&agrave;ng về tr&ecirc;n hệ thống của WeLog.</p>


<div class="wp-caption aligncenter" id="attachment_3043" style="box-sizing: border-box; clear: both; max-width: 100%; text-align: center; width: 810px; color: rgb(92, 92, 92); font-family: Nunito, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px;">
<img alt="C&ocirc;ng ty vận chuyển h&agrave;ng từ Trung Quốc về Việt Nam uy t&iacute;n WeLog" class="size-full wp-image-3043" src="https://tipsorder.com/wp-content/uploads/2021/03/cong-ty-van-chuyen-hang-tu-trung-quoc-ve-viet-nam-welog.jpeg" style="border:0px; box-sizing:border-box; height:auto; margin-bottom:1em; max-width:100%; vertical-align:middle; width:inherit" />

<p>C.ty vận chuyển h&agrave;ng từ Trung Quốc về VN uy t&iacute;n WeLog</p>

</div>


<p>Điểm b&igrave;nh chọn c&aacute;c ti&ecirc;u ch&iacute;:</p>


<ul>


<li>Kho vận: 9/10</li>


<li>Vận chuyển: 10/10</li>


<li>CSKH: 10/10</li>


<li>Ph&iacute; dịch vụ: 9/10</li>


<li>b&igrave;nh luận kh&aacute;ch h&agrave;ng: 9/10</li>

</ul>


<p>th&ocirc;ng tin li&ecirc;n hệ:</p>


<ul>


<li>Website: https://welog.vn</li>


<li>Hotline: 1900.2525.50</li>


<li>Địa chỉ:

<ul>


<li>H&agrave; Nội: 71 Ho&agrave;ng Văn Th&aacute;i, Thanh Xu&acirc;n, thủ đ&ocirc;</li>


<li>TP HCM: Số 18 đường A4, P12, Q. T&acirc;n B&igrave;nh, TP HCM</li>


</ul>
</li>

</ul>


<h3>TOP 2 – iChina Company</h3>


<p>iChina Company tiền th&acirc;n l&agrave; C.ty chuyển động trong ngh&agrave;nh nghề lu&acirc;n chuyển h&agrave;ng từ China về nước ta, sau khi kiến tạo đc mạng lưới vận chuyển vững mạnh c&ocirc;ng ty đ&atilde; vươn l&ecirc;n th&agrave;nh một trong số &iacute;t c&aacute;c c&ocirc;ng ty cung ứng dịch vụ vận chuyển h&agrave;ng từ Đ&agrave;i Loan Trung Quốc về nước ta uy t&iacute;n nhất.</p>


<p>điểm mạnh của iChina Company đ&oacute; l&agrave; h&agrave;ng h&oacute;a về nhanh and kh&ocirc;ng tắc bi&ecirc;n.</p>


<div class="wp-caption aligncenter" id="attachment_3036" style="box-sizing: border-box; clear: both; max-width: 100%; text-align: center; width: 810px; color: rgb(92, 92, 92); font-family: Nunito, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px;">
<img alt="C&ocirc;ng ty vận chuyển h&agrave;ng từ Trung Quốc về Việt Nam uy t&iacute;n iChina Company" class="size-full wp-image-3036" src="https://tipsorder.com/wp-content/uploads/2021/03/cong-ty-van-chuyen-hang-tu-trung-quoc-ve-viet-nam-ichina.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; height:auto; margin-bottom:1em; max-width:100%; vertical-align:middle; width:inherit" />

<p>c&ocirc;ng ty vận chuyển h&agrave;ng từ China về VN uy t&iacute;n iChina Company</p>

</div>


<p>Điểm đ&aacute;nh gi&aacute; những ti&ecirc;u ch&iacute;:</p>


<ul>


<li>Kho vận: 9/10</li>


<li>Vận chuyển: 10/10</li>


<li>CSKH: 8/10</li>


<li>Ph&iacute; dịch vụ: 8/10</li>


<li>comment kh&aacute;ch h&agrave;ng: 8/10</li>

</ul>


<p>th&ocirc;ng tin li&ecirc;n hệ:</p>


<ul>


<li>Website: https://ichina.vn</li>


<li>Hotline: +84 7 8888 2282 | +84 24 228 228 28</li>


<li>Địa chỉ: Số 71 Ho&agrave;ng Cầu, Q. Đống Đa, H&agrave; Nội Thủ Đ&ocirc;</li>

</ul>


<h3>TOP 3 – V&otilde; Minh Thi&ecirc;n</h3>


<p>Vominhthien.com trong những năm vừa mới đ&acirc;y đ&atilde; biến th&agrave;nh một trong TOP c&aacute;c nh&agrave; cung cấp dịch vụ lu&acirc;n chuyển h&agrave;ng b&ecirc;n tr&ecirc;n những trang TMĐT China về VN rất nổi bật nhất.</p>


<p>Dịch vụ giao vận h&agrave;ng China của V&otilde; Minh Thi&ecirc;n lu&ocirc;n đem về sự h&agrave;i l&ograve;ng cho bạn nhờ vận tốc and chất lượng.</p>


<div class="wp-caption aligncenter" id="attachment_3044" style="box-sizing: border-box; clear: both; max-width: 100%; text-align: center; width: 810px; color: rgb(92, 92, 92); font-family: Nunito, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px;">
<img alt="C&ocirc;ng ty vận chuyển h&agrave;ng từ Trung Quốc về Việt Nam uy t&iacute;n V&otilde; Minh Thi&ecirc;n" class="size-full wp-image-3044" src="https://tipsorder.com/wp-content/uploads/2021/03/cong-ty-van-chuyen-hang-tu-trung-quoc-ve-viet-nam.jpeg" style="border:0px; box-sizing:border-box; height:auto; margin-bottom:1em; max-width:100%; vertical-align:middle; width:inherit" />

<p>c&ocirc;ng ty lu&acirc;n chuyển h&agrave;ng từ Đ&agrave;i Loan Trung Quốc về nước ta uy t&iacute;n V&otilde; Minh Thi&ecirc;n</p>

</div>


<p>Điểm b&igrave;nh chọn những ti&ecirc;u ch&iacute;:</p>


<ul>


<li>Kho vận: 8/10</li>


<li>Vận chuyển: 8/10</li>


<li>CSKH: 10/10</li>


<li>Ph&iacute; dịch vụ: 9/10</li>


<li>comment kh&aacute;ch h&agrave;ng: 10/10</li>

</ul>


<p>th&ocirc;ng b&aacute;o li&ecirc;n hệ:</p>


<ul>


<li>Website: https://vominhthien.com</li>


<li>Hotline: 1900 2284</li>


<li>Địa chỉ: 20 Cộng H&ograve;a, Phường 12, Quận T&acirc;n B&igrave;nh, Th&agrave;nh Phố Hồ Ch&iacute; Minh</li>

</ul>


<h3>TOP 4 – TOPTAOBAO.NET</h3>


<p>Kh&ocirc;ng chiếm hữu nhiều ưu thế về dịch vụ giao vận dẫu thế điểm đặc trưng m&agrave; TOPTAOBAO mang về cho doanh nghiệp nhất m&agrave; kh&oacute; c&ocirc;ng ty n&agrave;o c&oacute; đc đ&oacute; đ&oacute; l&agrave; sự tận t&acirc;m so với những qu&yacute; kh&aacute;ch b&eacute; dại nhất. nếu m&agrave; những tập đo&agrave;n lu&ocirc;n lu&ocirc;n lắc đầu c&aacute;c đơn lu&acirc;n chuyển h&agrave;ng China b&aacute;n lẻ th&igrave; sau đ&acirc;y bạn ho&agrave;n to&agrave;n y&ecirc;n t&acirc;m l&agrave; bạn sẽ được bổ trợ &amp; x&acirc;y dựng c&ocirc;ng cuộc kinh doanh tr&ecirc;n c&aacute;c trang TMĐT Đ&agrave;i Loan Trung Quốc c&agrave;ng ng&agrave;y c&agrave;ng lớn mạnh kh&ocirc;ng chỉ c&oacute; vậy.</p>


<div class="wp-caption aligncenter" id="attachment_3042" style="box-sizing: border-box; clear: both; max-width: 100%; text-align: center; width: 810px; color: rgb(92, 92, 92); font-family: Nunito, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px;">
<img alt="C&ocirc;ng ty vận chuyển h&agrave;ng từ Trung Quốc về Việt Nam uy t&iacute;n TOPTAOBAO" class="size-full wp-image-3042" src="https://tipsorder.com/wp-content/uploads/2021/03/cong-ty-van-chuyen-hang-tu-trung-quoc-ve-viet-nam-toptaobao.jpeg" style="border:0px; box-sizing:border-box; height:auto; margin-bottom:1em; max-width:100%; vertical-align:middle; width:inherit" />

<p>c&ocirc;ng ty lu&acirc;n chuyển h&agrave;ng từ Trung Quốc về việt nam uy t&iacute;n TOPTAOBAO</p>

</div>


<p>đặc biệt ph&iacute; dịch vụ tại TOPTAOBAO lu&ocirc;n lu&ocirc;n rẻ nhất đối với Thị trường.</p>


<p>Điểm b&igrave;nh chọn những ti&ecirc;u ch&iacute;:</p>


<ul>


<li>Kho vận: 7/10</li>


<li>Vận chuyển: 8/10</li>


<li>CSKH: 10/10</li>


<li>Ph&iacute; dịch vụ: 10/10</li>


<li>comment kh&aacute;ch h&agrave;ng: 10/10</li>

</ul>


<p>th&ocirc;ng tin li&ecirc;n hệ:</p>


<ul>


<li>Website: https://toptaobao.net</li>


<li>Hotline: 0972.025.210</li>


<li>Địa chỉ:

<ul>


<li>H&agrave; Nội: 419 Giải Ph&oacute;ng, Thanh Xu&acirc;n, thủ đ&ocirc; h&agrave; nội</li>


<li>TP HCM: 106/46A Lạc Long Qu&acirc;n, P3, Q1</li>


</ul>
</li>

</ul>


<h3>TOP 5 – Dịch vụ giao vận hộ h&agrave;ng từ Đ&agrave;i Loan Trung Quốc tại TIPSORDER</h3>


<p> Tips Order kh&ocirc;ng phải l&agrave; trang chuy&ecirc;n vận chuyển h&agrave;ng b&ecirc;n tr&ecirc;n c&aacute;c trang TMĐT bởi đ&acirc;y l&agrave; một trang chuy&ecirc;n cung cấp th&ocirc;ng tin về kinh nghiệm đặt đơn h&agrave;ng, c&aacute;c tips cần thiết khi đặt h&agrave;ng.</p>


<div class="wp-caption aligncenter" id="attachment_2956" style="box-sizing: border-box; clear: both; max-width: 100%; text-align: center; width: 810px; color: rgb(92, 92, 92); font-family: Nunito, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px;">
<img alt="Tips Order l&agrave; tổng k&ecirc;nh th&ocirc;ng tin hữu &iacute;ch v&agrave; nguồn h&agrave;ng order chất lượng" class="size-full wp-image-2956" src="https://tipsorder.com/wp-content/uploads/2021/03/cong-ty-order-ho-hang-1688-tips-order.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; height:auto; margin-bottom:1em; max-width:100%; vertical-align:middle; width:inherit" />

<p>Tips Order l&agrave; tổng k&ecirc;nh th&ocirc;ng tin bổ &iacute;ch &amp; nguồn h&agrave;ng order unique</p>

</div>


<p>Dường như Tips Order c&ograve;n hỗ trợ c&aacute;c li&ecirc;n kết đặt đơn h&agrave;ng quality uy t&iacute;n đ&atilde; được check chặt chẽ. Nếu bạn muốn sử dụng dịch vụ lu&acirc;n chuyển hộ h&agrave;ng từ Đ&agrave;i Loan Trung Quốc về việt nam th&igrave; ch&uacute;ng ta c&oacute; thể contact tại</p>


<p>th&ocirc;ng b&aacute;o li&ecirc;n hệ:</p>


<ul>


<li>Website: https://tipsorder.com</li>


<li>Hotline: 0919.416.428</li>


<li>Địa chỉ: 250 Kim Giang, Đại Kim, Ho&agrave;ng Mai, H&agrave; Nội</li>

</ul>


<h3>TOP 6 – Thương Đ&ocirc;</h3>


<p>Thương Đ&ocirc; l&agrave; 1 c&ocirc;ng ty nhiều năm trong ngh&agrave;nh nghề dịch vụ vận chuyển h&agrave;ng nội địa &amp; nước ngo&agrave;i, Thương Đ&ocirc; kh&ocirc;ng chỉ c&oacute; đơn vị vận chuyển h&agrave;ng China uy t&iacute;n m&agrave; c&ograve;n phục vụ tại kh&ocirc;ng &iacute;t nguồn h&agrave;ng ở nhiều nước nh&agrave;.</p>


<p>đấy l&agrave; thế mạnh nhưng cũng ch&iacute;nh l&agrave; điểm yếu của bọn họ khi đối đầu trong TOPLIST những C.ty lu&acirc;n chuyển hộ h&agrave;ng từ Đ&agrave;i Loan Trung Quốc về VN .</p>


<div class="wp-caption aligncenter" id="attachment_3041" style="box-sizing: border-box; clear: both; max-width: 100%; text-align: center; width: 810px; color: rgb(92, 92, 92); font-family: Nunito, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px;">
<img alt="C&ocirc;ng ty vận chuyển h&agrave;ng từ Trung Quốc về Việt Nam uy t&iacute;n Thương Đ&ocirc;" class="size-full wp-image-3041" src="https://tipsorder.com/wp-content/uploads/2021/03/cong-ty-van-chuyen-hang-tu-trung-quoc-ve-viet-nam-thuong-do.jpeg" style="border:0px; box-sizing:border-box; height:auto; margin-bottom:1em; max-width:100%; vertical-align:middle; width:inherit" />

<p>c&ocirc;ng ty giao vận h&agrave;ng từ Trung Quốc về VN uy t&iacute;n Thương Đ&ocirc;</p>

</div>


<p>Dường như mức ph&iacute; giao vận của Thương Đ&ocirc; Logisics l&agrave; si&ecirc;u rẻ, chỉ từ 8000 VNĐ/Kg, ch&uacute;ng ta cũng c&oacute; thể t&igrave;m hiểu th&ecirc;m Bảng B&aacute;o Gi&aacute; vận chuyển tại website của Thương Đ&ocirc;.</p>


<p>Điểm đ&aacute;nh gi&aacute; những ti&ecirc;u ch&iacute;:</p>


<ul>


<li>Kho vận: 8/10</li>


<li>Vận chuyển: 8/10</li>


<li>CSKH: 9/10</li>


<li>Ph&iacute; dịch vụ: 8/10</li>


<li>comment kh&aacute;ch h&agrave;ng: 9/10</li>

</ul>


<p>th&ocirc;ng b&aacute;o li&ecirc;n hệ:</p>


<ul>


<li>Website: https://thuongdo.com</li>


<li>Hotline: 1900 6825</li>


<li>Địa chỉ:

<ul>


<li>H&agrave; Nội: Số 176 Trường Chinh, Thanh Xu&acirc;n, TP. h&agrave; Nội.</li>


<li>TP HCM: 911 Nguyễn Tr&atilde;i – Q5 – Hồ Ch&iacute; Minh.</li>


</ul>
</li>

</ul>


<h3>TOP 7 – Qu&yacute; Nam</h3>


<p>l&agrave; 1 trong c&ocirc;ng ty mũi nhọn ti&ecirc;n phong trong ngh&agrave;nh nghề lu&acirc;n chuyển h&agrave;ng b&ecirc;n tr&ecirc;n c&aacute;c trang TMĐT China về VN. Qu&yacute; Nam được biết đến nhờ sự đ&oacute;n đầu trong ngh&agrave;nh nghề dịch vụ mang h&agrave;ng tr&ecirc;n những trang TMĐT Trung Quốc về người ti&ecirc;u d&ugrave;ng. dẫu thế do sự lớn mạnh &amp; trẻ đẹp của c&aacute;c đơn vị mới m&agrave; Qu&yacute; Nam dần mất đi vị thế của ch&iacute;nh m&igrave;nh.</p>


<p>dẫu thế so với những địch thủ trong ng&agrave;nh về độ uy t&iacute;n th&igrave; Qu&yacute; Nam vẫn đứng TOP</p>


<div class="wp-caption aligncenter" id="attachment_3040" style="box-sizing: border-box; clear: both; max-width: 100%; text-align: center; width: 810px; color: rgb(92, 92, 92); font-family: Nunito, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px;">
<img alt="C&ocirc;ng ty vận chuyển h&agrave;ng từ Trung Quốc về Việt Nam uy t&iacute;n Qu&yacute; Nam" class="size-full wp-image-3040" src="https://tipsorder.com/wp-content/uploads/2021/03/cong-ty-van-chuyen-hang-tu-trung-quoc-ve-viet-nam-quy-nam.jpeg" style="border:0px; box-sizing:border-box; height:auto; margin-bottom:1em; max-width:100%; vertical-align:middle; width:inherit" />

<p>C.ty vận chuyển h&agrave;ng từ Trung Quốc về việt nam uy t&iacute;n Qu&yacute; Nam</p>

</div>


<p>Điểm b&igrave;nh chọn c&aacute;c ti&ecirc;u ch&iacute;:</p>


<ul>


<li>Kho vận: 8/10</li>


<li>Vận chuyển: 9/10</li>


<li>CSKH: 9/10</li>


<li>Ph&iacute; dịch vụ: 9/10</li>


<li>phản hồi kh&aacute;ch h&agrave;ng: 9/10</li>

</ul>


<p>th&ocirc;ng b&aacute;o li&ecirc;n hệ:</p>


<ul>


<li>Website: https://quynam.net</li>


<li>Hotline: 0909 058 535</li>


<li>Địa chỉ:

<ul>


<li>H&agrave; Nội: Số nh&agrave; 10, Ng&aacute;ch 1, Ng&otilde; 16 Huỳnh Th&uacute;c Kh&aacute;ng, Q.Đống Đa, H&agrave; Th&agrave;nh</li>


<li>TP HCM: Số 34 Nguyễn Trọng Lội, P4, Quận T&acirc;n B&igrave;nh, TP.Hồ Ch&iacute; Minh</li>


</ul>
</li>

</ul>


<h3>TOP 8 – Nguồn h&agrave;ng 247</h3>


<p>đấy l&agrave; trang bổ trợ giao vận h&agrave;ng tr&ecirc;n c&aacute;c trang TMĐT Đ&agrave;i Loan Trung Quốc với nguồn h&agrave;ng unique uy t&iacute;n đc sưu tầm trong qu&atilde;ng 10 năm trong lĩnh vực đặt đơn h&agrave;ng.</p>


<p>Đến với Nguồn h&agrave;ng 247 c&aacute;c bạn sẽ được tư vấn c&aacute;c nguồn h&agrave;ng quality nhất, đồng thời người sử dụng sẽ được tư vấn thương lượng mặc cả gi&aacute; lu&acirc;n chuyển trong nước với c&aacute;c chủ cửa h&agrave;ng b&aacute;n h&agrave;ng tại trang TMĐT Trung Quốc.</p>


<div class="wp-caption aligncenter" id="attachment_3037" style="box-sizing: border-box; clear: both; max-width: 100%; text-align: center; width: 810px; color: rgb(92, 92, 92); font-family: Nunito, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px;">
<img alt="C&ocirc;ng ty vận chuyển h&agrave;ng từ Trung Quốc về Việt Nam uy t&iacute;n Nguồn h&agrave;ng 247" class="size-full wp-image-3037" src="https://tipsorder.com/wp-content/uploads/2021/03/cong-ty-van-chuyen-hang-tu-trung-quoc-ve-viet-nam-nguon-hang-247.jpeg" style="border:0px; box-sizing:border-box; height:auto; margin-bottom:1em; max-width:100%; vertical-align:middle; width:inherit" />

<p>c&ocirc;ng ty giao vận h&agrave;ng từ China về VN uy t&iacute;n Nguồn h&agrave;ng 247</p>

</div>


<p>Điểm b&igrave;nh chọn những ti&ecirc;u ch&iacute;:</p>


<ul>


<li>Kho vận: 7/10</li>


<li>Vận chuyển: 8/10</li>


<li>CSKH: 10/10</li>


<li>Ph&iacute; dịch vụ: 9/10</li>


<li>phản hồi kh&aacute;ch h&agrave;ng: 10/10</li>

</ul>


<p>th&ocirc;ng b&aacute;o li&ecirc;n hệ:</p>


<ul>


<li>Website: https://nguonhang247.com</li>


<li>Hotline: 086.507.1688</li>


<li>Địa chỉ:

<ul>


<li>H&agrave; Nội: 5/62 Nguyễn Viết Xu&acirc;n, Thanh Xu&acirc;n, H&agrave; Nội Thủ Đ&ocirc;.</li>


<li>TP HCM: 910 Nguyễn Tr&atilde;i – Q.5 – Hồ Ch&iacute; Minh</li>


</ul>
</li>

</ul>


<h3>TOP 9 – order1688.vn</h3>


<p>Trang order1688.vn chuy&ecirc;n c&aacute;c dịch vụ vận chuyển h&agrave;ng China nhất l&agrave; kho h&agrave;ng li&ecirc;n quan đến trang 1688.com. Dịch vụ của order1688.vn lu&ocirc;n mang đến cho bạn sự h&agrave;i l&ograve;ng. nếu như bạn đang t&igrave;m cho ch&iacute;nh m&igrave;nh C.ty mua hộ h&agrave;ng 1688 uy t&iacute;n th&igrave; đấy l&agrave; doanh nghiệp bạn đang t&igrave;m.</p>


<p>ho&agrave;n to&agrave;n c&oacute; thể nhược điểm duy nhất của order 1688 rất c&oacute; thể kể tới đ&oacute; l&agrave; việc c&ocirc;ng ty n&agrave;y hiện chuyển động chủ yếu tại TP Hải Ph&ograve;ng.</p>


<div class="wp-caption aligncenter" id="attachment_3039" style="box-sizing: border-box; clear: both; max-width: 100%; text-align: center; width: 810px; color: rgb(92, 92, 92); font-family: Nunito, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px;">
<img alt="C&ocirc;ng ty vận chuyển h&agrave;ng từ Trung Quốc về Việt Nam uy t&iacute;n Order1688" class="size-full wp-image-3039" src="https://tipsorder.com/wp-content/uploads/2021/03/cong-ty-van-chuyen-hang-tu-trung-quoc-ve-viet-nam-order1688.jpeg" style="border:0px; box-sizing:border-box; height:auto; margin-bottom:1em; max-width:100%; vertical-align:middle; width:inherit" />

<p>C.ty vận chuyển h&agrave;ng từ China về nước ta uy t&iacute;n Order1688</p>

</div>


<p>Điểm đ&aacute;nh gi&aacute; những ti&ecirc;u ch&iacute;:</p>


<ul>


<li>Kho vận: 8/10</li>


<li>Vận chuyển: 9/10</li>


<li>CSKH: 9/10</li>


<li>Ph&iacute; dịch vụ: 9/10</li>


<li>phản hồi kh&aacute;ch h&agrave;ng: 9/10</li>

</ul>


<p>th&ocirc;ng tin li&ecirc;n hệ:</p>


<ul>


<li>Website: https://order1688.vn</li>


<li>Hotline: 0778 395 279</li>


<li>Địa chỉ: 39/26 Nguyễn Tường Loan, L&ecirc; Ch&acirc;n, Hải Ph&ograve;ng Đất Cảng</li>

</ul>


<h3>TOP 10 – Nhập h&agrave;ng Ali</h3>


<p>c&ocirc;ng khai trong Ng&acirc;n s&aacute;ch chi ti&ecirc;u lu&acirc;n chuyển h&agrave;ng từ China về VN l&agrave; thế mạnh của Nhập h&agrave;ng Ali, lu&ocirc;n lu&ocirc;n cập nhật th&ocirc;ng b&aacute;o h&agrave;nh tr&igrave;nh deals cho kh&aacute;ch gi&uacute;p kh&aacute;ch định vị được thời gian h&agrave;ng h&oacute;a về đến tay.</p>


<p>Nhập h&agrave;ng Ali hứa hẹn được xem l&agrave; đơn vị cung ứng dịch vụ đặt hộ h&agrave;ng China uy t&iacute;n tại việt nam trong thời gian đang đến.</p>


<div class="wp-caption aligncenter" id="attachment_3038" style="box-sizing: border-box; clear: both; max-width: 100%; text-align: center; width: 810px; color: rgb(92, 92, 92); font-family: Nunito, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px;">
<img alt="C&ocirc;ng ty vận chuyển h&agrave;ng từ Trung Quốc về Việt Nam uy t&iacute;n Nhập h&agrave;ng Ali" class="size-full wp-image-3038" src="https://tipsorder.com/wp-content/uploads/2021/03/cong-ty-van-chuyen-hang-tu-trung-quoc-ve-viet-nam-nhap-hang-ali.jpeg" style="border:0px; box-sizing:border-box; height:auto; margin-bottom:1em; max-width:100%; vertical-align:middle; width:inherit" />

<p>c&ocirc;ng ty vận chuyển h&agrave;ng từ Đ&agrave;i Loan Trung Quốc về nước ta uy t&iacute;n Nhập h&agrave;ng Ali</p>

</div>


<p>Điểm đ&aacute;nh gi&aacute; những ti&ecirc;u ch&iacute;:</p>


<ul>


<li>Kho vận: 8/10</li>


<li>Vận chuyển: 9/10</li>


<li>CSKH: 9/10</li>


<li>Ph&iacute; dịch vụ: 9/10</li>


<li>comment kh&aacute;ch h&agrave;ng: 9/10</li>

</ul>


<p>th&ocirc;ng b&aacute;o li&ecirc;n hệ:</p>


<ul>


<li>Website: https://quynam.net</li>


<li>Hotline: 0909 058 535</li>


<li>Địa chỉ:

<ul>


<li>H&agrave; Nội: Số nh&agrave; 10, Ng&aacute;ch 1, Ng&otilde; 16 Huỳnh Th&uacute;c Kh&aacute;ng, Q.Đống Đa, H&agrave; Nội</li>


<li>TP HCM: Số 34 Nguyễn Trọng Lội, P4, Quận T&acirc;n B&igrave;nh, TP.Hồ Ch&iacute; Minh</li>


</ul>
</li>

</ul>


<p>TOP 10 c&ocirc;ng ty cung ứng dịch vụ giao vận hộ h&agrave;ng từ Trung Quốc về việt nam ở c&aacute;c trang TMĐT Đ&agrave;i Loan Trung Quốc tr&ecirc;n đều nhận đc c&aacute;c đ&aacute;nh gi&aacute; kh&aacute;ch quan từ người đặt đơn h&agrave;ng Trung Quốc trong qu&atilde;ng l&acirc;u đời qua. Mọi thắc mắc xin phấn k&iacute;ch tương t&aacute;c với ch&uacute;ng t&ocirc;i theo th&ocirc;ng b&aacute;o sau đ&acirc;y.</p>

Xem th&ecirc;m ;

<p> https://tipsordercom.blogspot.com/2021/08/top-10-cong-ty-van-chuyen-hang-tu-trung.html </p>

<p> https://tipsorder.edublogs.org/2021/08/09/top-10-cong-ty-van-chuyen-hang-tu-trung-quoc-ve-viet-nam-uy-tin/ </p>

<p> https://tipsordercom.wordpress.com/2021/08/09/top-10-cong-ty-van-chuyen-hang-tu-trung-quoc-ve-viet-nam-uy-tin/ </p>

<p> https://tipsorder.tumblr.com/post/659030463441207296/top-10-c%C3%B4ng-ty-v%E1%BA%ADn-chuy%E1%BB%83n-h%C3%A0ng-t%E1%BB%AB-trung-qu%E1%BB%91c-v%E1%BB%81 </p>

<p> https://www.reddit.com/user/tipsorder/comments/p0yxz3/top_10_c%C3%B4ng_ty_v%E1%BA%ADn_chuy%E1%BB%83n_h%C3%A0ng_t%E1%BB%AB_trung_qu%E1%BB%91c_v%E1%BB%81/ </p>Read More: https://tipsorder.com/
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;

Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesio

Regards;
Notes.io Team

     
notes.io background
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.