NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

REGULAR SHOP

---25 OYUN PAKETİ---GOD OF WAR -STEAM-

Kullanıcı adı: ugandashop247
Şifre: G1EXAyt4jbDz
-----------------------------
RDR 2 -STEAM-

Kullanıcı adı: reddeadredemption2Mustang
Şifre: uxHeLjq6pGDgyw3K
-------------------------------
M&B BANNERLORD 2 -STEAM-

Kullanıcı adı : ollga0086
Şifre : Zisdf9+890
-------------------------------
WİTCHER 3 -STEAM-

Kullanıcı Adı : allisa741
Şifre : Muza4412
-------------------------------
RESİDENT EVİL VİLLAGE -STEAM-

Kullanıcı adı : gatuff548
Şifre : NNjchd72
---------------------------------
FOOTBALL MANAGER 2020 ve COD GHOST ve PES 2021 -STEAM-

Kullanıcı adı: uktu5236
Şifre: hnjh6206
------------------------------
FİFA 2021 ve BATTLEFİELD I-V -ORİGİN-

e-posta: [email protected]
şifre: Karaaltay50
-------------------------------
RESİDENT EVİL 2-3 -STEAM

Kullanıcı Adı : boldrecomppi1980
Şifre : G7PY!XEQDY5D
--------------------------------
DEATHLOOP DELUXE -STEAM-

Kullanıcı Adı: veronikaknot1995
Şifre : dshYa3gYfq5xKj
--------------------------------
METRO EXODUS -STEAM-

Kullanıcı Adı: olegsteammetro
Şifre: DaedaeNfcrftn101
------------------------------
MAFİA 1-2-3 -STEAM-

Kullanıcı Adı: pokupashkin1338
Şifre: iMfmlWAGKEzG
-------------------------------
THE ELDERS SCROLLS V:SKYRİM -STEAM-

Kullanıcı Adı: billzufelt
Şifre: path2cash
--------------------------------
SEKİRO: Shadows Die Twice -STEAM-

Kullanıcı adı: pereda4ka
Şifre: PROMARKET88
---------------------------------
TOMB RAİDER -STEAM-

Kullanıcı adı: ubqwgwqz
Şifre: s5tkmmjvkf
--------------------------------
FARMİNG SİMULATOR 2022 -STEAM

Kullanıcı Adı : aaronwonsley87
Şifre : 444ndnkk
--------------------------------
COD : ADVANCED WARFARE
BLACK OPS III
İNFİNİTE WARFARE
MODERN WARFARE RAMESTERED
WWII
-STEAM-

Kullanıcı adı : MissHell11
Şifre : mika8888


-Oyun hesabının steam veya origin olduğuna dikkat ediniz.
-Kütüphanesinde göremediğiniz oyunları mağazada aratarak bulabilirsiniz.
-Oyunları aşağıda vereceğimiz talimatlara göre oynayınız.


BİZİ TERCİH ETTİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER...

TALİMATLAR:
1- Oyunun hesabına giriş yapın.
2-Oyunu çevrimiçi modda iken indirin
3-Oyun indikten sonra 1 kereliğine çevrimiçi modda başlatın ve arayüze kadar gelip çıkın.
4- Daha sonra steamı veya origini çevrimdışına alarak oyununuzu her zaman öyle oynayın.
NOT: Eğer giriş yaparken başka bilgisayar bağlanıyorsa yayınla veya bağlan yazısının yanında aşağı oka basıp bu makineyi seçin ve devam edin.

İYİ OYUNLAR
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.