NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

Slik blir du kvitt sukkermaur
Hver vår invaderer sukkermaur i Norge hjem og bygninger. Det er mange forsøk på å bli kvitt dem, men metodene fungerer ikke alltid. Vi har litt innsikt og et tips om de beste metodene for å bli kvitt maur. Du finner sukkermaur både i hjemmet og ute i hagen.

Normalt lever sukkermaur på honningdugg fra bladlus, som er søt mat for dem. Hvis de ofte går inn om våren når tilgangen på mat ute er knapp. Kostholdet deres består av hver søt mat de kan finne der. Til info om temaet. En maur begynner å etterlate spor av lukten sin så snart den oppdager en matkilde. Siden sukkermaur har en tendens til å fokusere på en eller noen få matkilder, er deres veier ofte lett synlige.

Utseende og levesett

Sukkermaur, også kjent som svarte jordmaur, måler 3 til 5 mm i lengde, er svarte og er ganske mange. Den maurtypen vi oftest finner innendørs i Norge er denne. I juli-august dukker dronningene opp som flygende maur og opptrer i store svermer.De er to ganger større enn arbeiderne.

Sukkermaur svermer på sensommeren. Nye dronninger klipper vingene og søker etter et passende hekkested.Noen ganger hekker flere dronninger på samme sted samtidig. Bare én dronning vil overleve når etableringen er over. Et tiår senere skaper hun sitt eget samfunn hvor hun kan bo i over 20 år. Maurreir vokser raskest i løpet av våren og sommeren, mens maurtall i kolonien bestemmer reirstørrelsen. Det er mulig for sukkermaur å ha så mange som 10 000 individer i reiret.

Sukkermaur hekker vanligvis på lett fuktige steder under steiner i jord eller sand eller i fuktige, råtnende stubber. Det første de slår seg ned i er fuktig tre, isolasjon og isopor når de kommer inn i et hjem for første gang.

Insektmidler som vil drepe sukkermaur

Å finne skadedyr i hjemmet ditt er ikke hyggelig. Hvis du ser en maur, kan du være sikker på at den kom fra mer enn ett sted. Men ikke få panikk når du ser en jevn strøm av maur vakle over kjøkkenbenken eller gå langs vinduskarmen (vi skjønner at dette er en lettere sagt enn gjort oppgave!). Følg disse enkle trinnene for å eliminere disse maurene permanent.

Skadedyrproffen har forsket på de beste måtene å drepe maur innendørs eller utendørs. Bruk disse tipsene for å lære hvordan du kan bli kvitt sukkermaur før de gjør noen større skade. Sjekk mer på skadedyrproffen.no.


Hvordan bli kvitt sukkermaurFor å drepe sukkermaur, gi dem giftig mat. Alltid på jakt etter mat. På grunn av dette kan du se at de går på rader. Mens de leter etter mat, danner de en linje som de frakter den tilbake til reiret med.

Du kan best bli kvitt maur ved å plassere giftmat der de kan finne det. Siden de er late, vil de spise mat nærmere reiret først. Etter det vil de bringe giften tilbake til reiret sitt. Poisingen vil drepe dronningen og reiret vil dø når de gjør det.

Hos Skadedyrproffen kan du finne produktene du trenger. Det er en e-handelsbutikk som selger skadedyrbekjempelsesløsninger til huseiere og bedrifter.

My Website: http://lenehaugen.first-move.net/hvilket-maurmiddel-er-best/
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.