NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

Drodzy, ponieważ weekendowy wyjazd zbliża się wielkimi krokami, postanowiłem dokonać podsumowania istotnych informacji jego dotyczących, i tak:

Odjazd pociągu zaplanowany jest na godzinę 10.06, jesteśmy dorośli więc nikt nie musi być na peronie 5 pół godziny wcześniej, tylko nich nikt się nie spóźni! Jeśli będziemy jechać zgodnie z planami Ojca Chrzestnego Pendolino, Pana Ministra Nowaka, to na miejscu (Warszawa Centralna) będziemy o godzinie 12.30. Tam jak najszybciej udajemy się do naszego Chillout Hostelu mieszczącego się przy ulicy Poznańskiej 7, żeby zostawić plecaki a w miarę możliwości również zameldować się w pokoju.
Dalej nie zwalniamy tempa i zasuwamy (pewnie Uberem, bo najszybciej) do centrum Kopernika, gdzie na godzinę 13.40 planowane jest wejście. Na miejscu możemy w końcu nieco przyhamować i powoli rozkoszować się meandrami nauki.
Kiedy już się narozkoszujemy, pewnie gdzieś późnym popołudniem/wieczorem, to co stanie się dalej nie podlega już jakimkolwiek planom.
Ja myślałem, żeby zjeść coś w miarę niedrogiego na mieście, ewentualnie zrobić sobie zakupy (w tym %%%) i zjeść w hostelu kanapki z pasztetem.
Kiedy już każdy na swój sposób odetchnie (umyje się/kimnie/wzmocni wiśnią) możemy wyjść na miasto. Jakiejś konkretnej destynacji nie przewiduję, zobaczymy co się będzie działo.

Tak wygląda pierwszy dzień. Po wódeczce/malibu z mlekiem idziemy w kimę bo drugi dzień wyprawy jest wcale nie lekki, albowiem wymeldować się z hostelu musimy do godziny 11 (ale negocjuję 12), zaś ciopąg powrotny odjeżdża o godzinie 18.35 z Warszawy Centralnej. Mamy więc 7 godzin, na które nie mam planu i tutaj prośba do Was, żebyście pomyśleli co chcielibyście zrobić w warszawie. Może leniwy spacer po starówce albo przejażdżka drugą linią metra do Stadionu Narodowego? Albo wizyta w muzeum żydów polskich lub w muzeum powstania warszawskiego? Ewentualnie wpierdol na Pradze.

Z pozdrowieniami
Grzesiek
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.