NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

Çağımızın hastalığı stres diğer bir tabirle negatif enerji..Negatif enerji insanların genellikle çok olduğu ortamlarda daha çok olur.Çünkü çevrenize baktığınızda insanların çoğunda gelecek kaygısı var ve büyük kısmı aslında mutsuz.Hal böyle olunca en ufak bir zıtlaşmada insanlar birbirine tahammül edemiyor, eller hemen kornaya, levyeye hatta daha kötüsü bıçak veya silaha gidebiliyor..Haberleri iyi izleyin ve göreceksiniz ki 10 haberden 7 si şiddet içeriyor.Bunlarda elbette gelir dağılımındaki adaletsizliğin, geçim sıkıntısının etkisi çok büyük.Lakin diğer büyük bir etken bireyler olarak birbirimize karşı yitirdiğimiz saygımız.Bencillik hastalığı bunda da en büyük etken.Toplum içinde tek birey ya da sevdikleri olan sadece bizmişiz gibi yaşam algısı insanları bencilliğe sürükledi.Halbuki adı üzerinde toplum, yani bireyler toplumun bir parçasıdır.Durum bu şekilde olunca toplumsal dayanışmanın önemi artıyor ve bu dayanışmanın olmadığı bir yerde toplumdan bahsetmek anlamsız kalıyor.Dolayısıyla toplumsal dayanışmanın bel kemiği olan saygı için önce kendimize değil, Rabbimize ve sonra çevremizdeki insanlara saygılı olmaya çalışmalıyız ki bunun pozitif geri dönüşü bizlere ve topluma gelsin.Bu sayede bencil olmaktan ve çevremize karşı saygısız ve tahammülsüz olmaktan kurtulalım.Nihayetinde etrafına kandil gibi ışık saçan, pozitif enerji yayan bireyler olmaya çalışalım.Buraya kadar yazdıklarım negatif enerjinin sosyal boyutu idi.Bundan sonraki yazacaklarım bu işin
spirituel kısmı ile ilgili olacak.Negatif enerji evimizde ve çevremizde yapılmaması gereken ya da yapılması gerekirken yapmadığımız şeylerden de oluşabilir.Mesela evde yerde ekmek kırıntılarının olması, evin içinde çöpün kalma süresinin uzaması, yaşadığımız mekanların yeterince havalandırılmaması, yemeğe besmelesiz başlanması,yemekten önce ve yemekten sonra ellerin yıkanmaması, şiddet ve korku içerikli yayınların izlenmesi, aile bireylerinin birbirleri ile gereksiz tartışması ve bunu uzatmaları vs. (aklıma gelenler) bunlar genel anlamda negatif enerji oluşturabilir.Zaten az önce saydığım hususlardan bir kısmı aynı zamanda bereketsizliğe de sebep oluyor.Yani buradan, negatif enerjinin olduğu yerde bereket olmaz sonucuna gidebiliriz.Peki ne mi yapmalıyız? Öncelikle (inanan bireyler için söylüyorum) dinimizin emir ve yasaklarına, tavsiyelerine ve Peygamber Efendimizin sünnetine öncelik vermek ve bu doğrultuda bir hayat sürmeye çalışmak gerekiyor.Bu konu haricinde elimizde olmayan bizden kaynaklanmayan sebepler yüzünden de çevremizde negatif enerji olabilir.Bu durumdan kurtulmak için bir yöntem var ve bunun linkini paylaşmak istiyorum.Buraya kadar okuyan herkese teşekkürler.Umarım sizlere faydası olur.
https://yemek.com/negatif-enerjiyi-yok-eden-karisim/
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.