NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

Pleksi Nedir? Pleksi Ürünleri Nelerdir?
Pleksi, bugün hayallerin aldığı miktarda her alanda kullanılabilen renkli ve renksiz çeşitlerden oluşan plastik bir malzemedir. Saydam ve işlemesi kolay, ancak dayanıklı ve hafif bir malzeme olarak dikkat sürüklüyor. Kolay işlenebilen, kesilebilen ve delinebilen hafif bir yapıya sahip olan bu mucize malzeme günümüzde pek çok alanda ürün üretmek için ideal olarak kullanılıyor.

Piyasada genellikle 1.5-2 5 mm genişliğinde düz levhalar halinde bulunan pleksi, 90 derece ile 115 derece arasındaki sıcaklıklarda özel fırında ısıtıldığında yumuşar ve biçim alabilir hale kazanç. Böylece istenilen biçim döküm yapılarak verilebilir. Parlak ve saydam olmasına karşın sırçadan çok daha dayanıklı ve hafiftir bir malzeme olarak bugün pek çok pleksi ürünleri üretilebiliyor.
Tek dezavantajı termodinamik bir yapıya sahip olmasıdır, bu sebeple yanmaya karşı mukavemeti daha düşüktür. Pleksinin en ehemmiyetli özelliği döküm levha olmasıdır. Pleksiglas kullanıcılarını yapım evresinde güç gidişatta vazgeçmez.
Genleşme katrakamı, yoğunluk, yumuşama noktası, sertlik gibi teknik özellikleri standartlara uygun olup, polimer rakamı fazladır. Bu açıdan pek çok yerde pek çok pleksi ürünleri üretebilmeye aşırısıyla imkân sağlıyor.


Pleksi Ne İşe Verim?

Yüksek ışık iletkenliği ve darbelere karşı dayanıklılığı ile dikkat sürükleyen Pleksinin ışık iletkenliği sırçaya göre %92 daha fazladır. Darbe dayanımı sırçadan 6 kat daha fazla olan bu mucize malzemenin kırılma ya da kesilme esnasında kenarlıklarının oluşmaması insana da hasara vermemesini sağlıyor. Başka Bir Deyişle üzerinde çalışan birinin elini asla kesmeyecek ve hasar vermeyecektir. Opak, saydam ve floresan renklerde üretilmekte olup, iklim şartlarına diğer plastik ürünlere göre daha dayanıklıdır.
Solmaz, kırılmaz ve mevsim şartlarına göre hasar görmez yapısal özelliği ile bugün hem iç mekanlar için hem de dış mekanlar için rahatlıkla kullanılabiliyor. Bir Hayli renk alternatifi ve değişik boyutları ile gereksiniminize uygun olarak bulabileceğiniz pleksi malzemesi, kullanımında malzeme israfına karşı da ideal bir üründür. Kırılmaya karşı dayanıklı olduğu için reklam sektöründe, gereksinim dinlenen yerlerde balkon, merdiven yapımında ve holleri süslemek için kullanılır.
Pleksiglas yeni kullanımları kendine sürüklüyor. Bunların en ehemmiyetlileri bankacılık sektörü ve alışveriş merkezleridir. Bir Hayli kuruluş artık sırça yerine pleksiglas kullanıyor. Zira bu pleksiglas malzemeler kırılmaz ve kimseye hasar vermez. AVM'lerde sırçanın risklerine karşı ne kadar tedbir alınırsa alınsın, asla pleksiglas levhaların yerini yakalamaz. Kalıplanmış akrilik levha olarak da öğrenilen pleksi malzemenin hem biçim alabilir hem de dayanıklı olabilmesi bu ürüne çok istikametlilik kazandırmaktadır.
Pleksi sırça malzeme onlarca renge sahiptir. Bu sebeple dekorasyon yelpazesi geniştir. Parlak, saydam yapısı ile sanki sırça varsayılan ancak sırça ürünlere göre çok daha fazla kullanım imkânı ve avantajı sunan pleksi ürünleri, yüksek ısıda biçim verilerek üretilir. Aynı zamanda maket bıçaklarıyla kesilerek de biçim verilebilir. Isıtılarak biçim verilen ve daha sonra da soğutulan bu malzeme soğuduktan sonra verdiğiniz biçimde sabit kalır.
Pek çok şahıs pleksinin görselliği ve rahatlığı açısından ne olduğunu ve nerelerde kullanıldığını merak etmektedir. Renkli veya saydam olmak üzere iki çeşidi olan plastik malzeme pleksiglas olarak belirlenmektedir. Hafiftir, işlenmesi kolaydır ve kesilmesi ve delinmesi kolaydır. Sırçadan daha dayanıklıdır.

Pleksi Ürünleri Nelerdir?

Pleksi döküm biçiminde olup her yere kolaylıkla uygulanabilir. Şekillendirmek kolaydır. Darbeye dayanıklı olması sırça yerine seçim edilebileceği anlamına gelmektedir. İklim şartlarına karşı son derece dayanıklıdır. Opak, floresan ve saydam renklerde mevcut olduğu için sırça gibi pek çok yerde güvenle kullanılır.
Bugün market raflarından büro kabinlerine, levhalardan banyo malzemelerine kadar pek çok pleksi ürünleri üretilebilir. Bu açıdan da hem dış mekanlarda hem de iş mekanlarda ve suyla temas edebilecek yerlerde güvenle seçim edilir.
Pleksi malzemesi bugün, dekorasyon ve iç mimaride, konut ve büro mobilyaları imalatında, banyo ve mutfak eşyaları olarak kullanılıyor. Bunların haricinde aydınlatma ürünleri ve cinslerinde, masa, sehpa ve ayaklarının üretilmesinde, armağanlık eşya çeşitlerinde de rahatlıkla kullanılan plaksi çağdaş bir görünüm de kazandırıyor.
Fuar stantları, market rafları, pano ve levhalar gibi pek çok ürünnam üretilmesinde kullanılan pleksi malzemesini her yerde görmeniz olası. Ayrıca pleksiglas ürünlerin değişik boyut ve değişik renk alternatifleri bulunmaktadır. Bu ürünler en çok bankalarda, alışveriş merkezlerinde, merdivenlerde ve gezinti yollarında, balkonlarda seçim edilmektedir.
okumak isterseniz alışveriş merkezlerinde ürün stantlarında insan gözüne görsel olarak hitap etmesi için pleksiglass ürünler seçim edilmektedir. Ayrıca hasarlı güneş ışınlarına karşı gözetmesi, kimyevilere karşı mukavemeti, kırılmaması ve kolay biçim alması sebebiyle sıklıkla seçim edilmektedir.


My Website: https://www.antiextremememes.co.uk/members/polat/activity/109975/
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.